JOHDANTO

Uudistettavissa ammatillisen peruskoulutuksen perustutkinnoissa kestävä kehitys on yksi eläinikäisen oppimisen avaintaidoista, joka arvioidaan osana ammatillista osaamista

Kestävän kehityksen opettaminen on osa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteita ja siksi sen tulee sisältyä myös oppilaitoskohtaisiin opetussuunnitelmiin.

Kestävän kehityksen tavoitteiden tulee olla kiinteä osa opetusta ja oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa. Ammatillisessa koulutuksessa korostuu työelämässä ja tulevassa ammatissa tarvittava kestävän kehityksen osaaminen, joiden edistämisessä työssäoppimisella ja ammattiosaamisen näytöillä on keskeinen merkitys.

Kestävän kehityksen edistämiseksi ammatillisessa koulutuksessa on kehitettävä opetusta, oppimateriaaleja, johtamista ja oppimisympäristöjä.

Suomen kestävän kehityksen toimikunnan koulutusjaosto on määritellyt asiakirjassa “Kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2006–2014” (2006) seuraavan tavoitteen:

"Koulutusjaosto esittää, että kaikkiin koulutusorganisaatioihin laaditaan oma kestävän kehityksen toimintaohjelma vuoteen 2010 mennessä. Sen tulisi olla osa toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja laadunhallintaa. Tavoitteena on, että 15 prosenttia päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista on saanut ulkoisen tunnuksen tai sertifikaatin kestävän kehityksen toiminnastaan vuoteen 2014 mennessä."

Vastaava tavoite on kirjattu myös Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kansalliseen kestävän kehityksen strategiaan “Kohti kestäviä valintoja, Kansallisesti ja globaalisti kestävä Suomi” (2006)", sekä opetusministeriön työryhmän raporttiin ”Kestävän kehityksen edistäminen koulutuksessa; Baltic 21E -ohjelman toimeenpano sekä kansallinen strategia YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä (2005–2014) varten” (2006).

Tällä sivustolla on esitetty ammatillisen oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen pääkohdat yhdistettynä toimintajärjestelmän (laatu- ympäristö ja turvallisuus) kehittämiseen. Toimintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen on luonteva tapa kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseksi oppilaitoksissa.

Sivustolla on ohjelman rakentamisohjeita, malliasiakirjoja sekä niiden täyttöohjeita ja -esimerkkejä. Oppilaitokset voivat soveltaa ja kehittää näitä työkaluja ja asiakirjoja edelleen omiin olosuhteisiinsa ja tarpeisiinsa sopiviksi.

Sivusto sisältää yleistietoa kestävästä kehityksestä, sekä tietoa siitä, millä tavalla se ilmenee eri koulutusaloilla ja eri perustutkinnoissa. Kestävä kehitys on kuitenkin niin laaja ja oppiainerajat ylittävä asia, että tällä sivustolla on voitu esittää siitä vain pieni osa. Etsittäessä sivustolta omaa alaa koskevia tietoja kannattaa sen vuoksi tutustua myös muiden ammattialojen ja perustutkintojen kuvauksiin.

Sivuston laadinnassa on otettu huomioon uudistettavat opetussuunnitelmien perusteet siinä määrin kuin se on ollut sivuston tekohetkellä mahdollista.