Sanasto

NC (numerical control) merkitsee numeerisesti ohjattua. Sitä käytetään peruskäsitteenä NUMEERINEN OHJAUS puhuttaessa numeerisesti ohjatuista laitteista. Joskus käytetään vanhemmista työstökoneiden ohjauksista puhuttaessa nimitystä NC-ohjaus. Tällainen ohjaus  toimii ilman ohjelmamuistia ja tietokonetta, ja se lukee jatkuvasti reikänauhaa tai reikäkorttia ja suorittaa työstökoneen ohjauksen sen mukaan.

CNC (computerized numerical control). Usein puhutaan CNC-koneista, jolloin tarkoitetaan uudempia (noin vuoden 1974 jälkeen hankittuja) NC-koneita varustettuina ohjauksella, johon kuuluu pientietokone ja ohjelmamuisti. Vuosien myötä on lyhenne CNC menettänyt merkityksensä.  NC-koneella  tarkoitetaan jo yleisesti konetta, jonka ohjaukseen kuuluu ohjelmamuisti ja tietokone ohjaamaan sen toimintoja.  Siis käytetään vain termiä NC puhuttaessa numeerisesti ohjatuista työstökoneista, kun ei haluta ilmaista erityisesti ohjauksen tietokonetta ja sen suorituskykyä.  Samoin puhutaan NC-koneistajasta eikä CNC-koneistajasta. Tällä tarkoitetaan myös hieman laajempaa käsitettä, joka kattaa kaikki ne tuotantolaitteet, joissa matkainformaatio annetaan numeroina.  Tällaisia laitteita ovat normaaleiden numeerisesti ohjattujen työstökoneiden lisäksi mm. robotit.

DNC (direct numerical control) merkitsee suoraa tietokoneohjausta. Yleensä DNC-koneella tarkoitetaan NC-konetta, jonka muistiin siirretään NC-ohjelma suuremmasta yleistietokoneesta tiedonsiirtolinjan avulla. Ohjelmaa voidaan siirtää vaiheittain koneistustapahtuman etenemisen mukaan. Tällöin tuo yleistietokone voi suorittaa vaikkapa  laaduntarkkailua ja muuttaa NC-koneen käyttäytymistä haluamakseen lähettämällä sille muunnellut, juuri laatimansa käskyt. Näin DNC-järjestelmässä NC-koneen ohjaus ja yleistietokone keskustelevat koko ajan keskenään ja synkronoivat toimintojaan. NC-koneen käyntiä voidaan valvoa yleistietokoneella ja se voidaan kytkeä tehtaan muuhun integroituun toimintaan.

DNC (distributed numerical control) tarkoittaa hajautettua ohjelmien jakelua. Periaate on sama kuin suorassa tietokoneohjauksessa, mutta nyt ohjelmavarasto on isommalla tietokoneella, jonka kanssa usea NC-kone on vuorovaikutussuhteessa. Periaatteessa DNC-järjestelmässä koneen ohjauksena voi olla myös yksinkertaisempi NC-ohjaus, jolloin suurin osa laskentatoiminnoista ja tiedonkäsittelystä toteutetaan isossa yleistietokoneessa. Linjaliikenteen avulla voidaan siirtää suoritettavaksi vain yksi lause kerrallaan, jolloin saadaan toteutettua mittaukset ja mahdollisuus ohjelman jatkuvaan muuttamiseen. DNC-käsite voi siis tarkoittaa hyvin eri tavoin toteutettuja ratkaisuja. Yleensä  adaptiivista säätöä ei voida toteuttaa ilman sitä. Vuosien myötä käsite on laajentunut tarkoittamaan erilaisia ratkaisuja. Vielä tälläkin hetkellä ulkopuolisen tietojärjestelmän tuomaan ohjaukseen liittyy tulevaisuuden ratkaisuja ja kehitystä odottava näkemys.

DDI  (direct data input) merkitsee NC-ohjelman siirtämistä linjaliikenteen avulla tietokoneavusteista NC-ohjelmointia tukevasta yleistietokoneesta NC-koneen ohjaukseen. Tällöin koko ohjelma siirretään kerralla, eikä koneistuksen aikana välttämättä tarvita vuorovaikutusta ohjauksen ja yleistietokoneen välillä. Näin vältetään hidas ja epävarma ohjelman siirtäminen reikänauhan avulla.

AC (adaptive control) merkitsee adaptiivista säätöä. Adaptiivinen säätö on NC-koneissa toteutettava mittaus- ja säätöjärjestelmä. Sen tuottamaa informaatiota käsittelee joko koneen oma ohjaus, tai se välitetään käsiteltäväksi suuremmalle, laskentakykyisemmälle yleistietokoneelle. Koneistuksen aikana voidaan valvoa mm. kappaleen mittoja, työkalun kulumista tai taipumia, värähtelyitä sekä karamoottorin ottamaa tehoa. Näistä mittauksista lähetettävän tiedon avulla voi koneen ohjaus tai DNC-tietokone  suorittaa erilaisia laskentoja ja muuttaa luistien ohjausinformaatiota.

ACC (adaptive control constraint) adaptiivinen raja-arvosäätö. Tietyt suureet pyritään pitämään määrättyjen raja-arvojen sisällä.

ACO (adaptive control optimization), adaptiivinen optimoiva säätö, jolloin tietty suure pyritään pitämään lähellä sen optimiarvoa.

MDI  on lyhenne englanninkielisistä sanoista manual data input. MDI-laitteella tarkoitetaan NC-ohjauksen näppäimistöä tai laitteistoa, jolla voidaan antaa tietoa käsin syöttämällä ohjauksen muistiin.

CAM (computer aided manufacturing) tietokoneavusteinen valmistus, lähinnä tietokoneavusteinen NC-ohjelmointi

CAD (computer aided design) tietokoneavusteinen suunnittelu

CIM (computer integrated manufacturing) Integroitu tuotanto,liiketoiminnan tehostaminen tehdasautomaation ja tietotekniikan keinoin

FMU (flexible manufacturing unit) joustava valmistusyksikkö

FMC (flexible manufacturing cell) joustava valmistussolu

FMS (flexible manufacturing system) joustava valmistusjärjestelmä