Sivuston rakenne ja opintojen kuvaus
Kuvaus opiskelijalle
Kuvaus opettajalle
Oppimistehtävät
Vanhuksen voimavarat ja toimintakyky
Keholliset voimavarat
Henkiset voimavarat
Yhteisölliset voimavarat
Toimintakyvyn arviointi
Toimintakyvyn muuttuminen
Yksilöllinen vanhuus
Vanhus kodissaan
Vanhus lähiympäristössään
Vanhus yhteiskunnassa
Lähteet

Voimavarat ja toimintakyky

Ihmisen voimavarat ovat keinoja, joiden avulla hän selviytyy elämäänsä liittyvistä asioista. Vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa hänelle muodostuu käsitys itsestään, ajattelustaan, osaamisestaan sekä suhteestaan toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Näitä omakohtaisen kokemuksen kautta muodostuneita voimavaroja ihminen käyttää elämässään.

Voimavarat muodostavat perustan ihmisen toimintakyvylle. Merkityksellistä on se, millaiseksi ihminen tuntee oman toimintakykynsä. Ulkonaisesti samanlaisessa elämäntilanteessa olevat ihmiset voivat kokea hyvinkin eri tavalla oman selviytymisensä. Toisen mielestä kaikki asiat ovat hyvin ja hän selviytyy omin keinoin, kun taas toinen tuntee, ettei hän selviydy vaan tarvitsee toisten apua.

Ihmisen toiminnassa ei voida erotella erilaisia voimavaroja, vaan ne kaikki vaikuttavat yhdessä hänen kykyynsä selviytyä. Tässä oppimateriaalissa voimavarat ja toimintakyky on luokiteltu kehollisiin, henkisiin ja yhteisöllisiin voimavaroihin, jotta ne voidaan havainnollistaa ja saada helpommin käsiteltävään muotoon. Hoitotyössä ihmistä ei ositeta; hänet nähdään kokonaisuutena, toimivana ja aktiivisena yksilönä omassa ympäristössään

vanhus ja kissa

Keholliset (fyysiset) voimavarat liittyvät ihmisen kehoon ja elintoimintoihin. Kehollisia voimavaroja ihminen käyttää mm. elämän ylläpitoon, päivittäisiin toimintoihin, työntekoon ja liikkumiseen.

Henkiset (psyykkiset) voimavarat liittyvät ihmisen älyllisiin toimintoihin (havaitseminen, aistiminen, muisti, oppiminen, ongelmien ratkaiseminen sekä kyky selviytyä uusista tilanteista) sekä persoonallisuuteen, minäkuvaan, luovuuteen ja mielenterveyteen. Henkisiin voimavaroihin liittyy myös ihmisen elämänkatsomus ja vakaumus.

Yhteisölliset (sosiaaliset) voimavarat liittyvät toisten ihmisten kanssa tapahtuviin toimintoihin. Yhteisöllisiä voimavaroja ihminen käyttää toimiessaan asuin- ja lähiympäristössään (parisuhde, perhe-elämä, ystävät) ja yhteiskunnassa.

Suositeltavaa kirjallisuutta

Heikkinen, E. & Marin, M. (toim.) Vanhuuden voimavarat. Tammi. Helsinki 2002.

Kettunen R. ym. Kuntoutumisen mahdollisuudet. WSOY. Helsinki 2002.

Koskinen, S., Aalto, L., Hakonen, S. & Päivärinta E. Vanhustyö. Vanhustyön keskusliitto. Helsinki 1998.

Sivun alkuun