oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 1.1 Mitä on kunnossapito?

Seuraava | Edellinen

1.1 Mitä on kunnossapito?


mita_kunnossapito_on.jpg

Kuva 1.1. Kunnossapito laitoksen elinkaaressa. 

Kunnossapitokäsite on laaja, monitahoinen ja -tasoinen. Kunnossapidon tavoitteena on huolehtia koneiden, laitteiden ja rakennusten kunnosta, jotta
 • tuotanto voi tapahtua olosuhteissa, jotka ovat edullisimmat nettotuottojen, turvallisuuden, ympäristön ja laadun kannalta (tuotteiden tuottaminen) 
 • palvelu voidaan tuottaa siten, että asiakas on tyytyväinen ja kustannusten ja laadun suhde mahdollisimman edullinen (tämä koskee palveluja yleensä, esim. hissit, tietotekniikka, projektit...). 

Mitä tavoitteen saavuttaminen vaatii?

A. TUOTANTOTOIMINNAN KUNNOSSAPIDOSSA

 • Suoritetaan kunnonvalvontaa, huoltoja, varsin erilaisten koneiden ja laitteiden korjaamista ja modifiointia. 
 • On pystyttävä korjaamaan syntynyt vika minimiviiveellä ja optimikustannuksin (siis mahdollisimman nopeasti ja edullisesti). 

B. YLEISESSÄ KUNNOSSAPIDOSSA

 • Varmistetaan seurannalla ja ennakoinnilla erilaisten toimintojen perusedellytysten saatavuus (sähkö, vesi, ilma, lämmitys jne.). 
 • Varmistetaan huoltamalla ja korjaamalla laitteiden toimintakyvyn säilyminen (koneet, nosturit, kulkuvälineet, telat, pumput, puhelimet jne.). 

KUNNOSSAPITO JA HUOLTO – OVATKO NE SYNONYYMEJÄ? 

Kunnossapito ja huolto eivät Suomessa ole käsitteinä täysin vakiintuneita. Eri toiminnan aloilla näiden käsitteiden sisältö ja merkitys saattavat vaihdella huomattavastikin. Samaan käsitepiiriin ja toiminta-alueeseen kuuluvat näiden lisäksi termit tehdaspalvelu ja kiinteistönhoito

Huollon toiminta on pääosin konkreettista: ennakoivia toimenpiteitä, vianetsintää ja vikojen korjaamista. Huollon päätarkoitus on varmistaa tuotannon ja muiden koneiden ja laitteiden halutun mukainen toiminta. 

Kunnossapito on tuotantoon liittyvien koneiden ja laitteiden sekä tuotantokiinteistön toimintakunnon ylläpitoon liittyvä yleistermi. Se on kattoterminä huomattavasti laajempi kuin huolto. 
Konkreettisten toimien lisäksi kunnossapitoon liittyy keskeisenä osana oma ajattelutapa. Kunnossapidon merkitys on voimakkaasti kasvamassa, ja varsin oikeutetusti sitä voidaan pitää omana tieteenhaaranaan.
Kunnossapidossa kulmakiveksi nousee uusi, koko tuotantohenkilökunnan ja yleisen kunnossapidon kunnossapitomyönteinen ajattelutapa. TPM (Total Productive Maintenance) – "tuottava kunnossapito" on tämän ajattelutavan puhdaslinjainen käytännön sovellutus. 

KUNNOSSAPITO ON TEKNIIKAN TERVEYDENHOITOA
Kunnossapidon ja terveydenhoidon välillä on selvä analogia. Vertailussa on kuitenkin otettava huomioon seuraavat peruserot:

 • Sisäänrakennettu diagnostiikka ja virhetilojen korjaussystematiikka ovat ihmisessä monta kertaluokkaa kehittyneempiä kuin kunnossapidon piiriin kuuluvissa ihmisen tekemissä laitteissa ja rakennelmissa. 
 • Kunnossapidon alueella kunnossapidettävät laitteet ovat taas rakenteiltaan monta kertaluokkaa yksinkertaisempia kuin ihmisen elimet ja elintoiminnot. 

Erilaisten laitteiden ja rakennelmien kehityksen tutkimuksessa voimakas panostus suuntautuu ihmisen "kunnossapitotoimenpiteissä" luontaisesti toteutuvien mallien jäljittelyyn:

 • vikadiagnostiikka
 • vikasietoisuus
 • älykkäät materiaalit
 • tekoäly, kokemuksista tapahtuva automaattinen oppiminen.
Ihmisen ja koneen elinkaarissa on löydettävissä samankaltaisuuksia
TERVEYDENHOITO IHMISEN ELINKAARI KONEEN ELINKAARI KUNNOSSAPITO
Ihmiskehon tunteminen Syntymä Käyttöön otto Teknologian tunteminen
Tautien tunteminen

Henkilökohtaisten terveystietojen kortistointi
Pitkäikäisyys Kestävyys Vikaantumismuotojen tunteminen

Konetiedon kerääminen
Terveet elämäntavat
Sairauksien tutkiminen

Hoitojen tunteminen

Leikkaukset
Hyvä terveys Luotettavuus Oikea käyttö
Huolto, tarkastukset
Korjausmenetelmien tunteminen
Modifikaatio

Kuva 1.2. Ihmisen ja koneen elinkaarianalogia.

Ihmisen terveydenhuollossa ja koneiden kunnossapidossa on paljon rinnasteisia menetelmiä: röntgentutkimus, ultraäänitarkastukset jne. On kuitenkin syytä huomata, että tässä haettu analogia on puhtaasti toiminnallinen – merkitykseltään ei ihmistä ja konetta voida verrata keskenään.

EtusivuPerusteet > 1.1 Mitä on kunnossapito? Seuraava | Edellinen