oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 3.4 Kunnossapidon seurannan tunnusluvut

Seuraava | Edellinen

3.4 Kunnossapidon seurannan tunnusluvut

3.4.1   Tunnuslukujen tavoitteet ja periaatteet
Kunnossapitotoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan tehokkuutta on seurattava. Kunnossapidossa vakiintuneeksi seurantatyökaluksi ovat muodostuneet erilaiset tunnusluvut. Tunnusluvut ovat yrityksen informaatiojärjestelmään kerätystä tiedosta laskettuja indikaattoreita siitä, miten hyvin asetetut suoritustavoitteet on saavutettu.
Tunnusluvut ovat oleellinen osa tavoitteellista johtamista. Tunnusluvut ovat keskeinen osa yrityksen tavoitteiden asettelua ja henkilöiden avaintulostavoitteiden määrittelyä.

Kunnossapidon mittaaminen on sinänsä varsin ongelmallista, koska sen tulos muodostuu merkittävässä määrin epäsuorista vaikutuksista, kuten tuotannon menetyksistä, toimitusajoista jne.
Kunnossapidon tulosta ja tehokkuutta ei tästä syystä voida mitata samanlaisilla yksinkertaisilla ja yksiselitteisillä mittareilla kuin normaalia tuotannollista toimintaa.
Päätöksenteon ohjaamisen lisäksi toiminnan mittauksella on myös muita oleellisia tehtäviä:

 • korostaa mitattavan asian arvoa
 • ohjata tekemään oikeita asioita
 • selkiinnyttää tavoitteita
 • motivoida kunnossapidon tekijöitä
 • synnyttää tervettä kilpailuhenkeä.
 • kuva3-4.jpg

  Kuva 3.4. Kunnossapidon tunnuslukuja. 

  Valittujen tunnuslukujen on mahdollistettava tavoitteiden saavuttamisvastuun siirtäminen mahdollisimman alas organisaatiossa. Lukujen tulisi siis olla niin konkreettisia, että kaikilla organisaation tasoilla miellettäisiin ja nähtäisiin oman työpanoksen vaikutus mitattaviin tuloksiin.
  Mikään tunnusluku ei yksinään anna riittävää kokonaiskuvaa kunnossapidon toiminnallisesta tehokkuudesta tai kustannustehokkuudesta. Siihen tarvitaan useamman tunnusluvun samanaikaista tarkastelua, mm. yrityksen liiketoiminnan, tuotannon, sidotun pääoman ja kunnossapidon sisäisen toimintakyvyn kannalta tarkasteltuna.

  Tunnusluku ja sen arvo eivät ole tavoitteita sinänsä, vaan se tilanne ja tehokkuusaste, jota se kuvaa. Tunnuslukujärjestelmän tulee olla jatkuvassa hallitussa kehittämistilassa, jotta luvut toiminnan muuttuessa myöskin muuttuisivat ja jotta niihin voidaan vaivattomasti toteuttaa käytössä havaitut parantavat ajatukset.
  Usein tunnusluvut muodostetaan kahden luvun suhteesta. Tällöin on varmistuttava siitä, että lukujen välillä on selkeä riippuvuussuhde.

  3.4.2   Tunnuslukujen lähtöarvot
  Kunnossapidon tunnuslukujen tulee olla johdettavissa ja laskettavissa mahdollisimman pitkälle siitä numeroaineistosta, joka yrityksen tietojärjestelmään muistakin syistä kerättäisiin. Näitä lähdeaineistoja ovat: 
 • budjettitiedot
 • kustannuslaskennan tiedot
 • työmääräinjärjestelmä
 • vikatilastointi, johon on yhdistetty vikojen vaikutusten tilastointi.
 • Tunnuslukuja tarkastellaan kone-, linja- ja tuotantoyksikkökohtaisesti.
  Tunnuslukuja käytettäessä on aiheellista määritellä yrityksen käytäntöihin liittyvät käsitteet: kunnossapitokustannusten sisältö, kunnossapitotunti, kunnossapitohenkilö, ylityötunti, ulkopuolinen työ, kiertonopeus, töiden suunnitteluaste ja häiriötaajuus.

  TAULUKKO 3.1. Tunnuslukujen laskennassa käytettyjä tietoja (PSK 7501 EHD.).

  Tiedon nimi

  Yksikkö 

  Laskentakaava tai kuvaus tiedon sisällöstä

  Odotusaika

  h

  Vikailmoituksen/korjauspyynnön ja korjauksen aloittamisen välinen aika. Odotusaikaan voidaan sisällyttää myös korjauksen aikana tapahtuva odottaminen.

  Oma osien valmistustyö

  h

  Oman kunnossapidon vara- ja muiden osien valmistukseen tehdyt työt

  Oman kunnossapidon työ

  h

  Oman kunnossapidon välitön työ ja omaan toimintaan kuuluva työ

  Omat materiaalikustannukset

  euro

  Omaan kunnossapitoon tehdyt varaosa- ja tarvikeostot

  Ostettu kunnossapitopalvelu

  euro

  Ostettu työ (sisältää materiaalit)

  Palkkakustannukset

  euro

  Henkilöstölle maksetut palkat + lakisääteiset sosiaaliturvamaksut

  Parantava kunnossapito

  euro

  Parantavan kunnossapitotyön palkkakustannukset + materiaalit

  Raaka-ainekustannukset

  euro

  Tuotantotoiminnan raaka-ainekustannukset

  Seisokki

  Tila, jossa kohde ei ole toiminnassa (syystä riippumatta)

  Seisokkityö

  h

  Seisokkien aikana suoritettava suunniteltu työ

  Suunniteltu käyttöaika

  h

  Tuotantosuunnitelman mukainen käyttöaika


  3.4.3   Esimerkkejä tunnusluvuista
  Seuraavassa on esitetty eräitä keskeisimpiä kunnossapidon seurannan ja ohjauksen tunnuslukuja, jotka muodostavat tunnuslukujärjestelmän rungon.

  TAULUKKO 3.2. Tuotantojärjestelmän tehokkuus.
  Näitä tunnuslukuja käytetään kunnossapidon tunnuslukujen kanssa kunnossapidon toimintojen kehittämiseksi. Lisäämällä kunnossapidon panostusta voidaan kokonaissuorituskykyä parantaa. Kuitenkin on otettava huomioon, että vaikutus on epäsuora ja panoksen rajahyöty on pienenevä.

  Nimi

  Yksikkö 

  Laskentakaava tai määrittely

  Käyttöaste

  %

  Käyttöaika/kalenteriaika 

  Käytettävyys (K)

  %

  Käyttöaika / suunniteltu käyttöaika

  Kokonaistehokkuus (KNL)

  %

  Käytettävyys x toiminta-aika x laatukerroin

  TAULUKKO 3.3. Kunnossapidon vaikutus liiketoiminnan taloudellisuuteen ja tehokkuuteen.
  Tunnusluvuilla mitataan kunnossapidon merkittävyyttä pääliiketoiminnassa. Sitä arvioidaan kunnossapidon taloudellisuudella, tuottavuudella sekä panostuksella laitekantaan ja kunnossapidon tuotteisiin. 

  Nimi

  Yksikkö 

  Laskentakaava tai määrittely

  Kunnossapidon panostus liiketoimintaan

  %

  Kunnossapitokustannukset/liikevaihto

  Kunnossapidon panostus laitekantaan

  %

  Kunnossapitokustannukset/tuotantokoneet

  Kunnossapidon osuus tuotteesta

  euro/yks.

  Kunnossapitokustannukset/tuotanto

  Kunnossapitopanostus tuotannon arvoon

  %

  Kunnossapitokustannukset/tuotannon arvo


  EtusivuPerusteet > 3.4 Kunnossapidon seurannan tunnusluvut Seuraava | Edellinen