Palaute
Sivukartta

Etusivu > Kirjaesittely
 

 Kirjaesittely


Verkkosivusto täydentää Opetushallituksen kustantamaa Laboratorioalan fysiikka ja fysikaalinen kemia -oppikirjaa sekä syksyllä 2004 julkaistua Laboratorioalan analyyttinen kemia -oppikirjaa.

Sivustojen kanssa voi käyttää myös muiden kustantajien julkaisemia alan oppimateriaaleja. Täydennysmateriaaliksi sopivat myös standardit sekä työohjeissa esiintyvät linkkisivut.

 
LABORATORIOALAN ANALYYTTINEN KEMIA
Pekka O. Lehtonen ja Marja-Liisa Sihvonen
 
Kirja on tarkoitettu laboratorioalan perustutkinnon oppimateriaaliksi. Kirjan lähtökohta on laboratorioalan perustutkinnon opetussuunnitelma ja sen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Kirja soveltuu oppimateriaaliksi seuraaviin opintokokonaisuuksiin:
Kemiallinen analysointi, peruslaitteet ja niiden huolto, testaus, ympäristöanalyysi, laiteanalytiikka sekä laatu ja tiedonhallinta. Kirjassa esitetään analyyttisen kemian peruskäsitteet, yleinen laboratoriotekniikka, näytteen otto ja käsittely, kokeellinen virhe ja mittausepätarkkuus, kalibrointimenetelmät, analyysimenetelmien ja laitteiden validointi ja laadunvarmistus, erotusmenetelmät, painoanalyysi,
titrimetria, sähkökemialliset ja spektrometriset menetelmät.

Kirjassa on ratkaistuja laskuesimerkkejä sekä harjoitustehtäviä vastauksineen. Teorian ohella käsitellään käytännön esimerkein työelämälähtöisesti kuhunkin aihepiiriin liittyviä keskeisiä laboratoriomittauksia.

240 s.
Tuotanto: Opetushallitus 2004
Tuotenumero: 1167029, ISBN 952-13-2135-0
28,50 €

LABORATORIOALAN FYSIIKKA JA FYSIKAALINEN KEMIA
Pekka O. Lehtonen (toim.), Soili Jaarinen, Kaj Jansson, Maija Pohjakallio ja Raija Repo
 

Laboratorioalan fysiikka ja fysikaalinen kemia on tarkoitettu laboratorioalan perustutkinnon oppimateriaaliksi lähinnä fysiikan, fysikaalisen kemian ja materiaalien testauksen opintokokonaisuuksiin. Kirjaa voidaan käyttää soveltuvin osin oppikirjana niissä laboratorioalan oppilaitoksissa, joissa tarvitaan fysiikan ja fysikaalisen kemian tietoja. Lisäksi kirja soveltuu perusmateriaaliksi kaikille laboratorioalan tuleville ammattilaisille ja täydennys- ja kertausmateriaaliksi kaikille laboratorioalan eri ammateissa toimiville.

Kirjassa esitetään selkeästi laboratoriolan fysiikan, fysikaalisen kemian ja materiaalien testauksen ydinasiat, kuten mittausympäristö,

mekaniikka, olomuodot, lämpöenergia, seokset, ääni, valo ja muu sähkömagneettinen säteily, radiokemia, sähkö ja sähkökemia. Teorian ohella käsitellään kuhinkin aihepiiriin liittyviä keskeisiä laboratoriomittauksia.

232 s.
Tuotanto: Opetushallitus 2002 1-1
Tuotenumero: 1167031, ISBN 952-13-1199-1
25 €


KEMIAN LASKUT LABORATORIOSSA
Pekka O. Lehtonen
 
Kirjassa kerrataan kemian laskujen kannalta tärkeitä peruskäsitteitä, käsitellään liuoksen pitoisuuden yksiköt, hapot ja emäkset sekä liukoisuus. Tulosten käsittelyssä tarvittavat tilastolliset peruskäsitteet havainnollistetaan esimerkein. Käytännön instrumenttianalytiikkaan liittyvät laskut käsittelevät muun muassa neste-neste -uuttoa, ioniselektiivisiä elektrodeja, UV- ja näkyvän valon spektrofotometriaa, atomiabsorptio- ja emissiospektrometriaa, kromatografiaa, reaktiokinetiikkaa ja radiokemiallista hajoamista. Kirjassa on runsaasti ratkaistuja malliesimerkkejä sekä harjoitustehtäviä vastauksineen.

Kirja on tarkoitettu oppikirjaksi laboratorioalaa opiskeleville. lisäksi se soveltuu kertaus- ja täydennyskirjaksi jo laboratorioalan perustutkinnon suorittaneille. Kirjaa voi käyttää soveltuvin osin myös lukion kemian opetuksessa.
 

192 s.
Tuotanto: Opetushallitus 2000 2. tarkistettu painos
Tuotenumero: 1167030, ISBN 952-13-0851-6
24,40 €

PUU- JA SELLUKEMIA
Kaija Isotalo
 

Puu- ja sellukemia käsittelee kaikkea sitä, mitä puusta voidaan kemiallisesti valmistaa. Kirja antaa lukijalle kattavan kuvan puun rakenteen ja jalostuksen kemiasta. Kirja soveltuu sekä ammatillisten oppilaitosten paperi- ja kemianteollisuuden alan oppimateriaaliksi että oheismateriaaliksi ammattikorkeakouluihin. Laboratorioalan perustutkintoon opiskelevat voivat kirjan avulla laajentaa osaamistaan metsäteollisuuspaikkakuntien työelämätarpeen mukaisesti.

150 s.
Tuotanto: Opetushallitus 2004
3. uudistettu painos
Tuotenumero: 1167021,
ISBN 952-13-2059-1
24,50 €
 
MIKROKEMIALLINEN LABORATORIO
Tarja Laitalainen, Touko Virkkala, Maija Aksela ja Marja-Leena Mäkelä
 
Kirja on tarkoitettu kokeellisen mg-määräisen kemian oppikirjaksi lukioihin, ammatillisiin oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. Fysikaalisten vakioiden määrityksen, molekyylien rakenteen tutkimuksen ja kokeellisen kemian tekniikoiden osalta kirja soveltuu johdannoksi kyseisiin menetelmiin. Kokeiden ja synteesien johdanto on eräin osin teoreettisesti vaativa ja edellyttää taustatietoja. Mikrokemiallinen laboratorio on ensimmäinen aihetta käsittelevä suomenkielinen teos. Tavoitteena on tuoda kirjan ja siihen liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen avulla amerikkalaista alkuperää oleva, vähän resursseja kuluttava ja ympäristöystävällinen analyysitekniikka osaksi suomalaista kemianopetusta.

153 s.
Tuotanto: Opetushallitus 1996 Tuotenumero: 1114021,
ISBN 951-719-208-8
19,85 €
 

ORGAANISEN KEMIAN SYNTEETTISET TYÖMENETELMÄT
Tapio Simonen
 
Kirja on tarkoitettu orgaanisen kemian synteettisten työmenetelmien oppikirjaksi ja ensiohjekirjaksi ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja korkeakoulujen opetuslaboratorioihin. Teoksen aihepiiriin kuuluu orgaanisen kemian perinteiset työtavat ja laboratorion työturvallisuutta synteesivälineiden materiaaleista kemikaalien ominaisuuksiin sekä kokeelliseen työhön liittyvää teoriaa. Kirjassa on myös laboratorion analyysitekniikkaa, erityisesti kromatografisten ja spektrometristen menetelmien käyttö synteesityöskentelyssä.

201 s.
Tuotanto: Opetushallitus 1996 3-1. painos
Tuotenumero: 1167008,
ISBN 951-719-779-9
25,20 €
 


Kirjojen tilaukset:

Internet:
www.oph.fi/verkkokauppa

Sähköposti:
tilaukset@kustannustaito.fi

 


Etusivu