Palaute
Sivukartta

Etusivu > Sivukartta
 

Sivukartta

ETUSIVU
Laboratorioanalyysit

YMPÄRISTÖANALYYSIT


ELINTARVIKEANALYYSIT


TEOLLISUUSNÄYTEANALYYSIT
Maa
Fysikaaliset mittaukset

 - Kosteus
 - Multavuus
 - Tilavuuspaino
 - Johtoluku
 - pH maanäytteestä
Kemialliset analyysit
 - Fosfori
 - Kalsium, magnesium ja kalium
Aistinvarainen arviointi
 - Maalajin määritys sormituntumalla
Mikrobiologiset määritykset
Vesi
Mitä se vesi oikein onkaan?
Fysikaaliset mittaukset
 - pH vedestä
 - Sameuden nefelometrinen määritys
 - Sähkönjohtavuus
Aistinvarainen arviointi
Mikrobiologiset määritykset

 - Vesinäytteenotto mikrobiologista
   tutkimusta varten

 - Kalvosuodatusmenetelmä
 - Koliformiset bakteerit
Kemialliset analyysit
 - Kokonaistyppi jätevedestä
 - Rauta
 - Fosfori
 - Alumiini
 - Mangaani
 - Nitraatti
 - Liuennut happi
 - Hapen kulutus
 - Kalsiumin ja magnesiumin summa
 - Alkaliteetti ja asiditeetti
 - Biokemiallinen hapenkulutus
Ilma
Fysikaaliset mittaukset
Kemialliset analyysit
Aistinvarainen arviointi
Mikrobiologiset määritykset
Pikamenetelmät
Johdanto
Elintarvikenäytteenotto
Kemialliset analyysit
Proteiinit
Hiilihydraatit
Vitamiinit:
 - Askorbiinihappo eli C-vitamiini
Kivennäisaineet
  - Tuhka
Rasvat
Lisäaineet:
 - Säilöntäaineet
 - Natriumkloridi ioninvaihtajan
   avulla

Muut aineet:
 - Kofeiini
Fysikaaliset mittaukset
Kosteus
Viskositeetti
   - Brookfield
   - Ostwald
Taitekerroin
Tislaus
Optinen aktiivisuus
Väri
Rakenne

Tiheys
Pintajännitys
Aistinvarainen arviointi
Ulkonäkö
Maku
Rakenne
Haju
Väri
Mikrobiologiset määritykset
Pikamenetelmät

Elintarvikkeen ravintoaine-
koostumuksen määrittäminen

 

NÄYTTEIDEN OTTO JA SÄILYTYS

KIRJAESITTELY

SIVUSTON KÄYTTÄJÄLLE

TEKIJÄT

ANALYYSIN KULKU


Kemianteollisuus
Öljynjalostusteollisuus
Petrokemian teollisuus

 - Fenoli-formaldehydihartsi
 - Pilailulima
 - Polystyreeni
 - Nailon
Raskaat teollisuuskemikaalit ja
kasviravinteet
Selluloosan kemiallinen jalostus
Selluteollisuuden rinnakkaistuotteet
Räjähdysaine- ja pyrotekninen
teollisuus
Lääketeollisuus
Maali-, painoväri-, ja liimateollisuus

 - Maalin IR-analyysi
Teknokemian teollisuus
Paperikemikaalit
Valkaisukemikaalit
Erikoistuotteiden ja
hienokemikaalien tuotanto
Biotekniikka ja entsyymiteollisuus
Teollisuuskaasujen tuotanto
Paperi- ja selluteollisuus

Johdanto
Materiaalien testaaminen
Metallit paperista
 - Kalsiumin, magnesiumin,
   raudan, mangaanin ja kuparin
   määrittäminen atominabsorptio-
   spektrometrian liekkitekniikalla

 - Kadmiumin ja lyijyn määrittäminen
    atominabsorptiospektrometrian
    grafiittiuunitekniikalla

Sellunvalmistuksen analyysit:
 - Kuituanalyysi
 - Selluloosamassan kuiva-aine ja
   sakeus

 - Selluloosamassan tuhkapitoisuus
 - Uuteaineet selluloosamassasta
 - Selluloosamassan ligniinipitoisuus
 - Selluloosamassan Kappa-luku
 - Valkolipeän testaaminen

Keltapassivointi,
Scanfil Oyj, Vantaa.

Veden puhdistus,
Scanfil Oyj, Vantaa.

Suodatus, Lahden tutkimuslaboratorio.


ANALYYSIOHJEET
Gravimetria eli painoanalyysi
Titrimetria eli mitta-analyysi
Happo-emästitraus

 - Kokonaishappamuus
 - Vahva happo
 - Natriumhydroksidi
Saostustitraus
 - Natriumkloridin määritys
   hopeanitraatilla

Kompleksometrinen titraus
 - Kalsium
Hapetus- ja pelkistystitraus
 - Ammoniumoksalaatti
 - Rikkihappo

Kromatografiset menetelmät

Pylväskromatografia

 - Natriumkloridin määritys
   ioninvaihtajan avulla

Tasokromatografia
 - Ohutlevykromatografia, TLC
 - Paperikromatografia
Kaasukromatografia, GC

 - Etanoli
Nestekromatografia, HPLC
 - Kofeiinin määritys
 - Säilöntäaineiden määritys
Ionikromatografia, IC
Ioninvaihtokromatografia

 


Spektrometria
Uv ja näkyvän valon alueen
spektrofotometria, UV-vis

 - Maanäytteen fosfori
 - Veden kokonaisfosforin
   määritys hajotus
   peroksodisulfaatilla

 - Veden alumiinin määritys,
   fotometrinen menetelmä

Atomiabsorptiospektrometria, AAS
 - Maanäytteen kalsium,
   magnesium ja kalium

 - Kalsiumin, magnesiumin,
   raudan, mangaanin ja
   kuparin määrittäminen
   liekkitekniikalla

 - Kadmiumin ja lyijyn
   määrittäminen
   grafiittiuunitekniikalla

 - Sammalten
   raskasmetallipitoisuus
   (Cd ja Pb) AAS-
   grafiittiuunitekniikalla

 - Eläin- ja kasvirasvojen
   rasvahappokoostumuksen
   kvalitatiivinen GC-analyysi

Infrapunaspektrometria, IR
 - Polystyreeni
 - Maalin IR-analyysi


Fysikaaliset menetelmät
Tiheys
Viskositeetti
 - Brookfield
 - Ostwald
Pinnan karheus
Pintajännitys

 

AAS-laite, Lahden
Ammatti-Instituutti

UV/vis-spektrofotometri,
Lahden Tutkimuslaboratorio

Hiilen määritys-analysaattori,
Lahden Tutkimuslaboratorio

GC-kolonni, Lahden
Ammatti-Instituutti

pH-mittari, Lahden Tutkimuslaboratorio


ANALYYSIMENETELMÄT
1. Johdanto
    - Kemiallinen analyysi
    - Näytteenotto
    - Analyysin vaiheet


2. Erotusmenetelmät
    1) Yleistä erotusmenetelmistä
        ja Neste-nesteuutto

    2) Kromatografiset menetelmät
    3) Pylväskromatografia
    4) Ohutlevykromatografia
    5) Kaasukromatografia
    6) Nestekromatografia

3. Painoanalyysi eli gravimetria
    Painoanalyysissa tutkittava aine erotetaan ja
    sakka tai hehkutusjäännös punnitaan


4. Mitta-analyysi eli volumetria
    - Saostustitraus
    - Happo-emästitraus
    - Kompleksometrinen titraus
    - Hapetus-pelkistytitraus


5. Spektrometriset menetelmät
    1) Yleistä spektroskopiasta

    2) Liekkifotometria
    3) Atomiabsorptiospektrometria
    4) Infrapunaspektrometria
    5) Massaspektrometria
    6) NMR-spektrometria

6. Sähkökemialliset mittausmenetelmät
    1) Yleistä sähkökemiallisista menetelmistä

    2) Potentiometria
    3) Konduktometria
    4) Amperometria
    5) Biamperometria
    6) Coulometria
    7) Sähkögravimetria


7. Muut menetelmät
    1) Polarimetria. Mitataan polarisoituneen
        valon kääntyminen.
    2) Refraktometria. Määritetään aineen
        taitekerroin.
    3) Termogravimetria (TGA, thermogravimetric
        analysis). Näytteen massan muutos
        lämpötilan funktiona.
    4) Differentiaalinen terminen analyysi
        (DTA, differential thermal analysis).
        Mitataan reaktiossa vapautuvan tai
        sitoutuvan lämpöenergian määrä.