Lähiverkko oppimateriaalin  
KÄYTTÖEHDOT  

Yleistä
Lähiverkko -oppimisaihio on Opetushallituksen tuottama, hallinnoima sekä ylläpitämä, ja se on käytettävissä osana Opetushallituksen verkkopalveluja, osoitteessa http://www.edu.fi/oppimateriaalit/lahiverkko.
Nämä käyttöehdot sisältävät veloituksettomien mutta tekijänoikeudella suojattujen Lähiverkko –oppimisaihion käyttöä koskevat ehdot. Palveluntuottajalla tarkoitetaan jäljempänä oppimisaihion sivujen hallinnoinnista vastaavaa Opetushallitusta. Jokaisen Lähiverkko –oppimisaihiota käyttäessään tulee noudattaa verkkomateriaalien käyttöä koskevia ehtoja ja tekijänoikeuslakia (404/1961), siihen myöhemmin säädettyine muutoksineen.
Verkkomateriaalien käyttö ja tekijänoikeudet

Opetushallituksen verkkomateriaalit on tarkoitettu:
1) opetustoimintakäyttöön tai 
2) käyttäjän henkilökohtaiseen käyttöön. 
Käyttäjällä on lupa tallentaa Lähiverkko –oppimisaihion verkkomateriaalien aineistoa tietokoneelleen, koulun sisäiseen verkkoon tai tulostaa aineistoa vain opetustoiminnan yhteydessä, tai yksityistä käyttöä varten. Aineistoa on lupa näyttää ja esittää tai muulla tavoin saattaa yleisön saataviin vain opetustoiminnan yhteydessä. Aineiston kopiointi ja käyttö muuhun tarkoitukseen, ja muissa kuin tämän sopimuksen sallimissa käyttöyhteyksissä sekä aineiston luovuttaminen kolmannelle osapuolelle, on tekijänoikeuslain nojalla kielletty.
Aineistoon sisältyvistä teosten osista saa kuitenkin ottaa lainauksia tekijänoikeuslain sallimalla tavalla. Aineistoa lainattaessa on aina mainittava lähdetiedot, siten että niistä ilmenee verkkosivun osoite, palveluntuottaja (Opetushallitus) sekä ko. lähteen verkkosivun otsikko.
Käyttäjän vastuu
Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.
Palveluntuottajan vastuu
Lähiverkko -oppimisaihion verkkomateriaalit tarjotaan sellaisena kuin ne on julkaistu eikä materiaaleille anneta mitään takuuta.
Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle materiaalien mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista, eikä niiden sisältämien tietojen oikeellisuudesta ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
Palveluntuottaja ei myöskään vastaa materiaalien soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.
Palveluntuottaja ei vastaa Lähiverkko –oppimisaihion verkkosivujen mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista.
Palveluntuottaja ei vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä ettei palvelu toimi.
Palveluntuottaja ei vastaa sellaisten kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöstä, aineistosta ja palveluista, joihin palveluntuottajan sivuilta on linkkiyhteys.

Lähiverkko -oppimisaihion verkkomateriaalien muuttaminen tai poistaminen julkaisusta
Palveluntuottaja on oikeus muuttaa verkkomateriaalien sisältöä tai sen toimintaa ja näitä käyttöehtoja, mikäli muutokset ovat tarpeen niiden kehittämiseksi tai muusta hyväksyttävästä syystä. Palveluntuottajalla on myös oikeus lopettaa materiaalien tarjoaminen koska tahansa.