oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Mekaniikka > 3. Voiteluaineet: Voiteluöljyt

Seuraava | Edellinen

3. Voiteluaineet: Voiteluöljyt

Voiteluaineista valtaosa on nestemäisessä olomuodossa. Voiteluaineet ovat yleisimmin öljypohjaisia. Voiteluöljyjen perusöljyinä käytetään mineraali- ja kasviöljyjä sekä synteettisiä öljyjä. Jokaisella raaka-aineella ja niiden jalostusmenetelmällä on omat hyvät ja huonot ominaisuutensa.

Mineraaliöljyt

Mineraaliöljyt valmistetaan raakaöljystä tyhjötislaamalla ja puhdistamalla. Raakaöljyjen koostumukset vaihtelevat jopa lähdekohtaisesti. Voiteluaineiden perusöljyjen jalostukseen kemiallisesti sopivimpien raakaöljyjen ominaisuuksia ovat 

 • pieni aromaattipitoisuus
 • pieni rikkipitoisuus
 • stabiilisuus (esim. kemiallinen kestävyys hapettumista vastaan).
 • Hiilivetykoostumus vaikuttaa viskositeettilämpötilariippuvuuteen, jähme- ja leimahduspisteeseen, tiheyteen jne. Tärkeimmät hiilivetytyypit ovat 

 • parafiiniset (tyydytettyjä ketjumaisia), (CP)
 • nafteeniset (tyydytettyjä rengasrakenteisia), (CN)
 • aromaattiset (tyydyttämättömiä rengasrakenteisia), (CA).
 • Raakaöljyjen parafiinisuuden tai nafteenisuuden peruseroavuudet johtavat lopputuotteen erilaisiin ominaisuuksiin. Valtaosa mineraaliperustaisista voiteluöljyistä on tehty parafiinisista perusöljyistä. Perusöljytyypin valinta riippuu voiteluaineen käyttökohteesta ja tuotteelle halutuista ominaisuuksista. 

  Voiteluaineperusöljyjen jalostus raakaöljystä on monivaiheinen prosessi.

  Prosessin kulku valitaan raakaöljyn ja halutun perusöljylaadun mukaan.

  Perusöljyjen jalostusta on kehitetty tavoitteena:

  Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet

  > käytännön merkitys
  viskositeetin lämpötilariippuvuus > korkeampi VI
  hapettumisenkesto > pidempi käyttöikä
  pumpattavuus > paremmat käyttöominaisuudet kylmässä

  Uutena ryhmänä mukaan ovat tulleet mineraaliöljyjen ja synteettisten nesteiden lisäksi VHVI-tyypin tuotteet, joiden ominaisuudet pääsääntöisesti sijoittuvat synteettisten ja perinteisten mineraaliöljyjen väliin. Valtaosa teollisuusvoiteluaineista pohjautuu edelleen perinteisiin mineraaliöljyihin. 

  Käytetyt lyhennykset:

  • HVI – Hight Viscosity Index (korkea VI)
  • VHVI – Very High Viscosity Index (erittäin korkea VI)
  • PAO – Polyalfaolefiini
  HUOM! Yllä olevien perusöljyjen VI:t ovat luontaisia (newtonilaisia) nesteitä, eli ilman VI:ä parantavia lisäaineita. 

  Teollisuusvoiteluaineet ovat erilaisten perusöljyjen ja lisäaineiden seoksia.

  Niille tavoitellaan mm. seuraavia käyttötarpeen vaatimia ominaisuuksia: 

  • viskositeetti
  • kylmäominaisuudet
  • hapettumisen esto
  • hallittu karstanmuodostus
  • lisäaineliukoisuus
  • VI.
  Perusöljyseosten ominaisuuksia parannetaan lisäaineilla, joita tarkastellaan myöhemmin.
  Synteettiset nesteet

  Synteettiset hiilivedyt
  Polyalfaolefiini (PAO). PAO:lla on hyvä hapettumisenkestokyky ja hyvät viskositeettiominaisuudet sekä kylmässä että kuumassa. PAO-perusteiset tuotteet soveltuvat erittäin hyvin lähes kaikkien voiteluaineiden valmistukseen: 

  • moottoriöljyihin
  • vaihteistoöljyihin
  • kompressoriöljyihin
  • hydrauliöljyihin
  • rasvojen perusöljyihin
  • kiertovoiteluöljyihin.
  Alkyylibentseenejä käytetään niiden hyvän liukoisuuden vuoksi 
  • jäähdytyskompressoreissa
  • värimetallien valssauksessa
  • sähköneristeinä.
  Esterit
  Diesterit

  Diesterien hyvät lämpötila-viskositeettiominaisuudet ja vähäinen höyrystyminen tekevät niistä hyviä suihkuturbiinien voiteluaineita. 

  Polyoliesterit
  Polyoliesterit soveltuvat suihkuturbiinien voitelun lisäksi lämmönsiirtonesteiksi ja korkeita lämpötiloja sietävien rasvojen perusöljyiksi sekä biohajoaviksi hydrauliöljyiksi. 

  Polyglykolit
  Polyglykoleja on sekä vesiliukoisia että veteen liukenemattomia.
  Vesiliukoisia polyglykoleja käytetään mm.

  • jäähdytysnestekompressoreissa
  • vaikeasti syttyvinä hydraulinesteinä. 
  Veteen liukenemattomia polyglykoleja käytetään niiden hyvien viskositeetti- ja kitkaominaisuuksien vuoksi mm. 
  • kierukkavaihteissa
  • hiilivetykompressoreissa
  • kuumien laakereiden voitelussa
  • erikoisrasvojen perusöljynä.
  Fosforihappoesterit
  Fosforihappoesterit reagoivat heikosti hapen kanssa, ja siksi niitä käytetään mm. 
  • vaikeasti syttyvinä hydraulinesteinä
  • höyryturbiinien säätäjien kiertoöljynä
  • ilmailussa.
  Huom. Kuumetessaan fosforihappoesterit muodostavat myrkyllisiä yhdisteitä! 

  Silikoniöljyt
  Silikoniöljyjen käyttökohteita ovat mm.

  • lämmönsiirto
  • muovien voitelu
  • hydrauliset erikoisjärjestelmät
  • rasvojen perusöljynä ilmailutuotteissa.
  Kasviöljyt perusöljyinä

  Kasviöljyt ovat triglyseridejä ja luonnon estereitä. Sellaisenaan ne soveltuvat huonosti käytettäväksi kylmäolosuhteissa. Kasviöljyistä voidaan valmistaa estereitä, joiden kylmäominaisuudet ovat paremmat kuin alkuperäisellä öljyllä. Kasviöljyjä käytetään raaka-aineina lähinnä biohajoavissa voiteluaineissa. Pohjoismaissa käytetään rypsi- ja rapsiöljyjä. 

  Kasviöljyjen etuja

  + hyvät kitkaominaisuudet
  + korkea leimahduspiste
  + biohajoavuus

  Kasviöljyjen haittoja

  – heikko hapettumisenkesto
  – pysyvä jähmettyminen kylmässä
  – käyttöiän lyhyys
  – käyttölämpötilojen rajoittuneisuus
  – hartsiintuminen koneiden pinnoille

  Etusivu > Mekaniikka > 3. Voiteluaineet: Voiteluöljyt Seuraava | Edellinen