oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 2.1 Kunnossapidon käsitteet ja määritelmät

Seuraava | Edellinen

2.1 Kunnossapidon käsitteet ja määritelmät

2.1.1  Kunnossapitotoimintojen perusjako
Kunnossapito pitää sisällään
 • hallinnollisia toimintoja
 • taloudellisia toimintoja
 • teknillisiä toimintoja.

  Tässä kappaleessa ryhmitellään teknilliset toiminnot ja määritellään kunnossapidon keskeisimmät termit. Kunnossapitotoimenpiteet voidaan toimintaperiaatteiden tasolla luokitella seuraavasti: 

 •        
  Kuva 2.1. Kunnossapidon jako. 
  • Ehkäisevä kunnossapito
   Kaikki ne tarkastus-, testaus- ja huoltotoimenpiteet, joita tehdään ilman, että laitteessa tiedettäisiin olevan vikaa. 
  • Käyttöseuranta
   Kaiken kunnossapitotoiminnan lähtökohta. Käyttöseurantaa suorittavat pääsääntöisesti laitteen käyttäjät. 
  • Kunnonvalvonta
   Kunnonvalvonnassa kohteen toimintaa tarkkaillaan ja mitataan joko jatkuvasti tai määräajoin. Tavoitteena on alkavan vikaantumisen havaitseminen ja vian korjaaminen ennen kuin se estää kohteen halutun toiminnon toteutumisen. Esimerkkinä mainittakoon laakerien värähtelyjen seuraaminen. 
  • Jaksotetut huollot
   Perinteinen käyttöajan, käyttökertojen tai muun vastaavan mukaan jaksottuva huoltotoimenpide, joka tehdään kohteen tilasta riippumatta. Esimerkiksi öljynvaihto on jaksotettua huoltoa. 
  • Tarkastus
   Kohteen toimintakyvyn tarkastaminen. Ei sisällä päätelmiä tai analyysejä. 
  • Testaus
   Kohteen toimintakyvyn tarkastaminen vertaamalla saatuja mittaustuloksia kohteelle spesifioituihin arvoihin. Sisältää myös mittaustuloksiin liittyvät päätelmät. 
  • Huolto
   Kohteelle suoritetaan ennalta laaditun ohjelman ja toimenpidesuunnitelman mukaiset kunnonvalvonta- ja huoltotoimenpiteet. 
  • Korjaus
   Toimenpide, jonka tarkoituksena on poistaa kohteesta paikannettu vika. Suoritetaan, kun kohde on vikaantunut.
   Vikaantuminen voi olla
   – kokonaisvika, joka estää kohteen kaikki toiminnot
   – osittaisvika, joka estää osan kohteen toiminnoista.
  • Käytöstä poisto
   Osan tai koko kohteen käytöstä poistaminen spesifioidun eliniän täyttymisen, taloudellisesti kannattamattoman korjauksen tai kohteen modifioinnin vuoksi. On huomattava, että käytöstä poistaminen sisältää myöskin käytöstä poistetun kohteen osien asianmukaisen kierrätyksen sen purkamisen jälkeen.

  2.1.2 Kunnossapidettävyys
  Korjaavan ja ennakoivan kunnossapidon toisiaan täydentävää vaikutusta voidaan havainnollistaa oheisilla periaatekuvilla. 
  Huom: Korjaavaa kunnossapitoa on välttämättä oltava keskimäärin 5 %, vaikka ennakoivaa kunnossapitoa lisätään.
   

  Kuva 2.2. Ennakoivan kunnossapidon vaikutus kokonaiskustannuksiin. 

  Ennakoivan ja korjaavan kunnossapidon suhteelle voidaan kuvan mukaisesti löytää taloudellinen optimi. On kuitenkin huomattava, kuten kappaleessa 3 tarkemmin osoitetaan, että tämä optimi ei ole numerolaskelmilla kovinkaan tarkasti määritettävissä. Kunnossapitomenetelmän valintaan liittyviä näkökohtia, kuten turvallisuutta, toimitusaikoja, ympäristövaikutuksia yms., on vaikea mitata rahassa.
  Yllä oleva taloudellisen optimoinnin periaate on yksi yrityksen kunnossapitostrategian määrittämisen painava näkökohta.
  Oheisen kuvan arviointikaavio selventää kriteereitä, kun pohditaan kunnossapitotoimien ajoitusta ennen vikaantumista tai sen jälkeen.

  Kuva 2.3. Laitteen kunnossapitoperiaatteen valitsemisen arviointikaavio. 

  EtusivuPerusteet > 2.1 Kunnossapidon käsitteet ja määritelmät Seuraava | Edellinen