oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 5.1 Kunnossapidon organisoitumismalleja

Seuraava | Edellinen

5.1 Kunnossapidon organisoitumismalleja

Kunnossapito-organisaatiot ovat kunnossapidon merkityksen korostumisen myötä olleet voimakkaan muutoksen tilassa. Kunnossapidon organisoinnissa on käytettävissä erilaisia periaatemalleja: 

 • keskitetty kunnossapito
 • hajautettu kunnossapito
 • kunnossapito omana tulosyksikkönään
 • kunnossapidon osto palveluna
 • käynnissäpito, pienimuotoinen otos kunnossapidosta
 • kaikkien edellisten erimuotoisia yhdistelmiä. 
Toimintamallit ovat luonnollisesti yrityskohtaisia. Keskeisinä lähtökohtina kunnossapidon organisoitumismuodolle ovat yrityksen koko, tuotantotapa, valittu kunnossapitostrategia, yrityksen sijaintipaikka sekä ulkopuolisten palvelujen saatavuus.
Keskitetyssä järjestelmässä kunnossapito toimii omana erillisenä keskitettynä organisaationaan. Järjestelmällä on selviä teknisiä etuja: 
+   Yhtenäiset helposti siirreltävät työvoimaresurssit.
+   Keskitetty osaaminen, kehittäminen ja koulutus.
+   Edullisuus erikoistumisen osalta. Samoja erikoisresursseja voidaan käyttää
     koko yrityksessä.
+   Selkeä johtaminen, seuranta ja tiedonhallinta.

Varjopuolina ovat:

   Keskitetyn organisaation jäykkyys ja resurssien jakaminen.
   Isolle organisaatiolle tyypillinen hitaus ja tehottomuus.
   Vieraantuminen yksittäisten osastojen ongelmista.

Hajautetussa järjestelmässä kunnossapito toimii alayksiköissä tuotannon alaisuudessa. Edut ja varjopuolet asettuvat suunnilleen päinvastoin kuin edellisessä kohdassa. 

+   Joustava ja nopea palvelu.
+   Osaaminen oman yksikön erikoisongelmissa.

   Päällekkäisresurssoinnin vaara yritystasolla.
   Osaavien henkilöresurssien haavoittuvuus.
   Kapasiteetin joustavuuden hankalampi toteutus. 

Omana tulosyksikkönään toimivan kunnossapidon erityispiirteet:
 • Sisäänrakennettu pyrkimys tehokkuuteen ja kustannusten karsintaan.
 • Palvelusuhteesta (asiakassuhteesta) seuraava palvelualttius. Kilpailuttamismahdollisuus ylläpitää kunnossapitotoiminnan halua ja kykyä pyrkiä tehokkaaseen toimintaan. 
 • Eriytetyn toiminnan ja kustannuslaskennan vuoksi kunnossapidon kustannusvaikutukset nähdään pelkästään kunnossapidon tulosyksikön kannalta. 
 • Eriytetty kustannuslaskenta aiheuttaa jonkin verran lisäbyrokratiaa. 
Kunnossapidon ostolla palveluna voi olla useampiakin lähtökohtia:
 • Kapasiteettihuippujen tasauksen osto ulkoa.
 • Erityisosaamisen osto (tieto tai laite).
 • Standardilaitteiden koko kunnossapidon ostaminen niihin erikoistuneelta yritykseltä (esim. konttorikoneet). 
 • Kunnossapidon yhtiöittäminen ja kunnossapidon ostaminen perustettavalta yhtiöltä.
 • Koko kunnossapidon ostaminen palveluna.
Palveluista on selvät edut ja varjopuolet:
+   Kunnossapitoresursseista maksetaan vain silloin, kun niitä käytetään.
+   Kapasiteettijoustot ovat periaatteessa helppoja.
+   Mahdollisuus kustannuskontrolliin kilpailuttamisen kautta.
+   Laajempi kokonaisosaaminen.

   Aikaviiveet kriittisissä tapauksissa.
   Osa keskeistä tietämystä siirtyy yrityksen ulkopuolelle.
   Yhteistyöongelmia saattaa esiintyä.
   Tuotantolaitostuntemuksen heikkeneminen.

Pienimuotoinen oman toimen ohella tapahtuva kunnossapito on normaali pienen yrityksen toimintamuoto, kun yrityksen kunnossapitotarve ei kata täyspäiväisen kunnossapitohenkilön kokoaikatyötä. Tämä malli soveltuu hyvin myös ison yhteisön itsenäisille, yksinkertaisilla laitteilla operoiville yksiköille.

Kunnossapitokulujen jakauma

Kuva 5.1. Kunnossapitokulujen jakauma. 

EtusivuPerusteet > 5.1 Kunnossapidon organisoitumismalleja Seuraava | Edellinen