oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 6.1 Vikojen analysointi

Seuraava | Edellinen

6.1 Vikojen analysointi

6.1.1   Vika- ja aikakäsitteet
Vikakäsitteitä voidaan tuotannollisessa toiminnassa tarkastella kahdesta näkökulmasta: 

 • Kohteen toiminnan kannalta
        – Tämä tarkastelu on tärkeä lähinnä kohteen käytölle.
 • Kohteen rakenteen ja tekniikan kannalta
        – Tämä tarkastelu on tärkeä lähinnä kohteen kunnossapidolle.
 • Vika
  Yksilöltä vaaditun toiminnan päättyminen.
  Sana vika on perustermi, joka ilmaisee toiminnan päättymistä tai potentiaalisen toimintamahdollisuuden estymistä (esim. käynnistyksessä). Vian ilmenemistapahtumasta käytetään termejä vioittuminen tai vikaantuminen. Vika voi kohdistua järjestelmän tai sen osan toimintaan. Jos alemman tason vikaantuneen yksilön toiminnan korvaa sille rinnakkainen yksilö, aiheuttaa ensiksi mainitun vikaantuminen vain häiriön järjestelmässä.
  Eräiden termien määritelmissä esiintyy sana toiminta ja eräiden toiminto. Käsite toiminta on ajateltu jatkuvaluonteiseksi ja merkitykseltään laajemmaksi kuin toiminto, jota käytetään ilmaisemaan lähinnä kertaluonteisia tapahtumia.

  Yksilö, järjestelmä, komponentti, kohde ja rakenne
  Luotettavuustekniikassa käsitettä järjestelmä käytetään tarkastelun kohteena olevasta kokonaisuudesta, joka on jaettavissa osiin, komponentteihin, joiden luotettavuusominaisuudet tunnetaan. Termi yksilö on yleiskäsite sekä järjestelmälle että komponentille tietyissä yhteyksissä. 

  Vikakäsitteet

  • Vioittumismekanismi
   Fysikaalinen, kemiallinen tai muu tapahtumaketju, jonka tuloksena syntyy vika.
  • Vioittumistapa
   Vian olemus.
   Komponentilla on yleensä useita vioittumistapoja. Vastuksen vioittumistapoja ovat katkos ja oikosulku. Varoventtiilin vioittumistapoja ovat epätiiviydestä aiheutunut vuoto, tarpeeton avautuminen ja avautumatta jääminen painerajan ylityksestä huolimatta. 
  • Yhteisvika
   Usean yksilön vioittuminen yhteisestä syystä.
   Yhteisen syöttö- tai ohjausjärjestelmän vikaantuminen. Rinnakkaisilla syöttövesipumpuilla yhteisvian voi aiheuttaa mm. veden tulviminen pumppujen moottoreihin.
  • Piilevä vika
   Vika, joka ei paljastu syntyessään ja saattaa ilmetä vasta yksilön toimintaan liittyvissä testeissä tai käyttötilanteen muuttuessa.
   Esimerkkinä mainittakoon normaalisti kiinni olevan releen koskettimen juuttuminen kiinni-asentoon mekaanisen esteen takia, mikä havaitaan vasta, kun koskettimen pitäisi avautua. 
  • Paljastuva vika
   Vika, joka paljastuu syntyessään.
  • Vaarallinen vika
   Piilevä vika, joka heikentää järjestelmän kykyä tarvittaessa suorittaa siltä vaadittu toiminto.

  Aikakäsitteet

  Kuva 6.1. Kunnossapitoon liittyvien aikamäärittelyjen kaavio.  
   

  Käytettyjen aikamäärittelyjen suomenkieliset nimitykset

  F keskeytyksen aiheuttaja, vika tai vaurio (Failure)
  MTBF keskimääräinen vikaväli (Mean Time Between Failures)
  MODT keskimääräinen käytöstä johtuva viiveaika (Mean Operative-Down Time)
  MLDT keskimääräinen logistinen viiveaika (Mean Logistic Delay Time)
  MTTR keskimääräinen vian korjausaika (Mean Time To Repaire)
  MPDT keskimääräinen pysäytyksen vaatima huoltoaika (Mean Preventive Maintenance Down Time)
  MIT keskimääräinen tyhjäkäyntiaika (Mean Idle Time)
  MOT keskimääräinen tuotantoaika (Mean Operational Time)
  MWT keskimääräinen odotusaika (Mean Waiting Time)
  MTTM keskimääräinen kunnossapitoaika (Mean Time To Maintain)
  MTTF keskimääräinen vikaantumisaika (Mean Time To Failure)
  MDT keskimääräinen seisokkiaika (Mean Down Time)
  MUT keskimääräinen käyttökelpoisuusaika (Mean Up Time)
  MRMT keskimääräinen käytönaikainen huoltoaika (Mean Running Maintenance Time)


  6.1.2   Vian kehittymisvaiheet
  Vian kehittymisessä on kolme perusvaihetta:

  VIAN ALKU => KEHITTYMINEN => VIKAANTUMINEN

  Esimerkiksi materiaalin väsyminen tapahtuu selkeästi tämän mallin mukaan: 

  Väsymissärön ydintyminen => Särön kasvu => Lopullinen murtuminen

  Kunnossapidon toteutuksen kannalta on tärkeätä tuntea kohteen vikaantumisen etenemisen kulku. Onko vikaantuminen äkillisesti tapahtuvaa vai vähitellen kehittyvää? Vikaantumisnopeuden vaikutuksia on havainnollistettu kuvassa 6.2.
  Perusvaiheisiin jakaminen on tärkeää siksi, että jokainen vaihe riippuu eri tekijöistä. Kun vioittumista halutaan torjua, on jokaisessa vaiheessa käytettävä erilaisia menetelmiä ja keinoja.
  Vikaantumisen ajallisessa kehityksessä tulee usein näkyviin vielä sisäänajovaihe. Tätä on havainnollistettu kuvassa 6.2.

  6.1.3   Vikojen syiden luokittelu
  Vikaantuminen aiheutuu harvoin yhdestä ainoasta syystä. Varsin usein on kuitenkin erotettavissa pääsyy, jonka vaikutusta muut syyt ovat lisänneet ja nopeuttaneet.
  Vikoja analysoitaessa on tärkeätä käydä läpi ja kirjata vikaantumiseen johtavat syyt.
  Vikaantumisen syiden tunteminen mahdollistaa vikaantumisilmiön torjuntakeinojen paremman hallinnan.
  Seuraavassa esitetään luettelomuodossa vikaantumisten periaatteelliset syyt.
  • Onnettomuus: ulkoisista syistä johtuva törmäys, kastuminen, kemikaaleille altistuminen tms. Voi aiheuttaa joko välittömän vikaantumisen, tai voi olla tapahtuessaan täysin huomaamaton ja vaarattoman tuntuinen ja aiheuttaa kuitenkin vian alun. 
  • Ylikuormitus: kohteelle määritettyjen suoritusarvojen ylittäminen. Ylikuormitus voi olla mekaanista rasitusta, lämpötila, tehonsiirtoa, jännitettä, sähkövirtaa, kemiallisia pitoisuuksia tms.
  • Korroosio: useita eri esiintymismuotoja. Kaikessa kunnossapidossa keskeisesti esillä.
  • Väsyminen: materiaalin väsyminen, joka johtuu joko kuormitusvaihtelusta tai lämpötilan vaihtelusta. Perustuu kappaleissa olevista virheistä liikkeelle lähtevään särön kasvuun. Esim. kulkuneuvot, voimansiirto, nostolaitteet. 
  • Kuluminen: seurausta kahden toisiinsa kosketuksissa olevan pinnan liukumisesta toisiinsa nähden. Esim. laakeripinnat, johteet, saranat ym.
  • Abraasio: pintaa naarmuttaa ja siitä hioo materiaalia pois kappale, jolla on suurempi kovuus. Esim. voitelemattomat tai ylikuormitetut laakeripinnat.
  • Eroosio: pintaa kuluttavat suurella nopeudella virtaavassa nesteessä olevat kiinteät partikkelit.
  • Inhimillinen virhe voi aiheutua taitamattomuudesta eli koulutuksen puutteesta, välinpitämättömyydestä tai jopa tahallisesta tuottamuksesta. 
  • Komponenttien "vanheneminen" kemiallisista tai muista syistä. Esim. kumituotteet, jotkin muovit, paristot.
  EtusivuPerusteet > 6.1 Vikojen analysointi Seuraava | Edellinen