oph_logo_fin.gif Kunnossapito - menestystekijä Sivukartta

Palaute

Etusivu > Perusteet > 7.3 Kunnossapito-ohjelman suunnittelu

Seuraava | Edellinen

7.3 Kunnossapito-ohjelman suunnittelu

7.3.1  Laitteen käyttö ja tarkkailu
Korjaavan kunnossapidon toimenpiteiden tyypillisimpiä syitä ovat laitteen virheellinen käyttö tai sen huono tuntemus. Virheistä johtuvien vikaantumisten syitä tarkemmin tutkittaessa huomattava osa niistä palautuu puutteellisesti ja usein myös kiireessä laadittuun käyttöohjeeseen.

KÄYTTÖOHJE ON JOKAISEN TUOTTEEN OLEELLINEN JA VÄLTTÄMÄTÖN OSA

Käyttöohjeen laatii tuotteen valmistaja. Käyttöohje on tarkoitettu tuotetta tuotantokäytössä käyttävälle henkilökunnalle. Se sisältää pääsääntöisesti kaiken normaalikäyttäjän suorittamien käytön ja toimenpiteiden ohjeistuksen. Sen on myös luotava raamit käyttäjältä vaadittaville valmiuksille ja tarvittavalle käyttäjäkoulutukselle. 

  • Käyttöohjeen laadinta on osa tuotesuunnittelua, ja sen laatiminen on aloitettava samanaikaisesti tuotesuunnittelun aloituksen kanssa. Tällöin ohjeeseen kirjautuvat kaikki tarvittavat kohteet, ja toisaalta käyttäjän näkökulma otetaan tuotesuunnittelussa paremmin huomioon. 
  • Käyttöohjeen laadinnan suunnittelukatselmuksia on pidettävä yhdessä joko nykyisten käyttäjien tai tulevaisuuden potentiaalisten käyttäjien kanssa, jotta asiakastarpeet ja todellisten käyttäjien näkemykset tulevat otetuiksi huomioon. 
  • Tuotteen elinkaaren käyttötilanteista ja niihin liittyvistä vaaroista ja riskitekijöistä on suunnitteluvaiheessa kerättävä järjestelmällisesti tietoutta. 
  • Käyttöohjeelle on laadittava revisiointimenettely, jotta käyttökokeet ja käyttäjien kokemukset voidaan hyödyntää. 
Ensiarvoisen tärkeätä olisi, että laitteen suunnittelija ottaisi osaa revisiointeihin. Usein laitteen pienet ongelmat ovat seurausta suunnitteluvaiheessa tehdyistä kompromisseista, ja mikäli käyttäjä ryhtyy ratkaisemaan yhtä ongelmaa parantavalla muutoksella, hän ei ehkä näe niitä seurauksia, joita muutoksella on laitteen muihin ominaisuuksiin. Laitteen suunnittelijalla taas on kokonaiskuva tilanteesta.
Laitteen suunnittelijan on näissä laiteparannuspohdinnoissa pystyttävä irrottautumaan oman suunnitelmansa puolustamisesta. Puolustusasemien sijasta on pystyttävä ennakkoluulottomasti arvioimaan kaikkien esitettyjen parannusnäkökohtien sisältämiä mahdollisuuksia. Näissä keskusteluissa on suunnittelijalle käyttökelpoinen se vanha ohje, että uudesta ideasta on löydettävä kolme positiivista puolta, ennen kuin saa edes ryhtyä pohtimaan sen mahdollisesti sisältämiä pulmakohtia.
Käyttöohjeen luettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Varsin tavanomaisia ovat ne tapaukset, joissa virheellinen käyttö on aiheutunut siitä, että käyttöohjetta ei yksinkertaisesti ole luettu. On huomattava, että näistä tapauksista on myös suunnittelijan otettava osa vastuusta itselleen ja pohdittava, miksi käyttäjä ei ole tutustunut laadittuun käyttöohjeeseen. Onko syynä kenties ollut ohjeen vaikeaselkoisuus, vieraat käsitteet, liika perusteellisuus väärissä paikoissa, huono painoasu tms.


7.3.2  Kunnossapito-ohjeet
Kunnossapito-ohjeet ovat kaikkien kunnossapitotoimenpiteiden lähtökohta. Kunnossapito-ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti kunnossapitohenkilökunnalle. Ne ovat huomattavasti laajempia kuin käyttäjille tarkoitetut ohjeet. 
Kunnossapito-ohjeet sisältävät vähintään seuraavat pääosat:

  • piirustukset
  • viranomaishyväksynnän ja toimitussopimuksen edellyttämät laskelmat ja toimintatarkastelut
  • kunnonvalvontatoimenpiteiden suoritusohjeet
  • jaksotettujen huoltojen aikataulutuksen ja suoritusohjeet 
  • vianmääritysohjeet testaus- ja toimintaohjeineen 
  • varaosaluettelot.
Kunnossapito-ohjeet tulisi suunnitella käsi kädessä käyttöohjeen kanssa, pitkälti samoja periaatteita ja toimintatapoja käyttäen. Nykyinen uusien laite- ja laitoskokonaisuuksien ohjeiden toimitustapa on sähköinen. 

 

Kuva 7.4. Kunnossapito parantaa liiketoimintaa, takaa tuotannon ja lisää teollisuuslaitoksen arvoa. 

EtusivuPerusteet > 7.3 Kunnossapito-ohjelman suunnittelu Seuraava | Edellinen