Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysiohjeet > Natriumhydroksidi
 

 Natriumhydroksidipitoisuuden määritys Kodin Putkimies -viemärinavausaineesta happo-emästitrauksella

Yleistä
Vahvat emäkset kuten natriumhydroksidi ja kaliumhydroksidi hajottavat nopeasti
rasva-, hius-, saippua- ja ruoanjätetukkeumat putkistoista ja viemäreistä. Ne sopivat hyvin myös tukosten ennaltaehkäisyyn. Kodin Putkimies -viemärinavaajan tehoaineena on natriumhydroksidiliuos. Liuos on syövyttävää, sillä sen pH on 13.

Työn tavoite
Työn tavoitteena on määrittää Kodin Putkimies -viemärinavausaineen NaOH-pitoisuus.

Reagenssit ja välineet
- 0,1mol/l suolahappo, HCl
- Natriumkarbonaatti p.a., Na2CO3, kuivattu
- Metyylipunaindikaattori
- Eksikaattori
- Byretti
- 250ml erlenmeyerpulloja
- Pipettejä
- Spaatteli

Laitteet
- Uuni
- Vaaka
- Keittolevy tai muu lämmityslähde
- Magneettisekoittaja ja "namu" (ei välttämätön)

Periaate
Happo-emästitraus perustuu hapon ja emäksen väliseen neutraloitumisreaktioon. Emäksiset näytteet titrataan käyttäen mittaliuoksena vahvaa happoa, tavallisimmin suolahappoa, HCl. Mittaliuoksen tarkka pitoisuus määritetään valmistuksen jälkeen primääristandardin avulla. HCl-liuoksen pitoisuutta tarkistettaessa käytetään primääristandardina kuivattua, vedetöntä natriumkarbonaattia, Na2CO3. Tällöin titrattaessa tapahtuva neutraloitumisreaktio on seuraava:
2HCl + Na2CO3  ->   2NaCl + CO2 + H2O
Kun natriumkarbonaatin määrä tunnetaan tarkasti, voidaan HCl-liuoksen pitoisuus laskea reaktioyhtälön perusteella.
Titrattaessa näytteen NaOH-pitoisuutta tunnetunväkevyisellä HCl-liuoksella tapahtuu seuraava neutraloitumisreaktio:
NaOH + HCl  ->  NaCl + H2O

Työn suoritus
n. 0,1mol/l HCl-liuoksen valmistus
Valmistetaan 500ml 0,1mol/l  HCl-liuosta reagenssivarastossa olevasta väkevästä (n.35%) suolahappoliuoksesta.
n. 0,1 M HCl-liuoksen tarkan pitoisuuden määritys
Natriumkarbonaattia kuivataan lämpökaapissa 160°C:ssa 1 tunti, jonka jälkeen se jäähdytetään eksikaattorissa. Punnitaan tarkasti noin 200mg kuivattua vedetöntä natriumkarbonaattia (p.a.). Jauhe siirretään kvantitatiivisesti erlenmeyeriin, liuotetaan veteen ja laimennetaan vedellä 50-100ml:ksi.  Erlenmeyeriin lisätään muutama pisara metyylipunaindikaattoria, jolloin liuos muuttuu keltaiseksi.
Byretti (50ml) täytetään tarkistettavalla HCl-liuoksella, jonka jälkeen aloitetaan titraus.  HCl-liuosta lisätään byretistä erlenmeyeriin kunnes liuoksen väri muuttuu punaiseksi. Titrattavaa liuosta sekoitetaan titrauksen aikana joko magneettisekoittajan avulla tai käsin. Titrauksen aikana tapatuvan värinmuutoksen tarkkailun kannalta on edullista suorittaa titraus valkoista tai harmaata taustaa vasten. Myös titrausastian alla on hyvä pitää valkoista paperia.
Värinmuutoksen jälkeen erlenmeyerissä olevaa liuosta kuumennetaan keittolevyllä, jotta liuokseen syntynyt hiilidioksidi poistuisi. Liuos jäähdytetään huoneenlämpöiseksi, jonka jälkeen se titrataan uudelleen värinmuutokseen lisäämällä mittaliuosta pisara kerrallaan ja sekoittamalla koko ajan.
Suoritetaan rinnakkaismääritys.
Näytteen NaOH-pitoisuuden määritys
Pipetoidaan tarkasti 1,0ml Kodin Putkimiestä erlenmeyeriin ja laimennetaan se vedellä 50-100ml:ksi. Lisätään indikaattoriksi muutama pisara metyylipunaindikaattoria, jolloin liuoksen väri muuttuu keltaiseksi.
Täytetään byretti tarkistetulla HCl-liuoksella. Titrataan näyte HCl-liuoksella värinmuutokseen asti (=punaiseksi). Huolehditaan sekoituksesta koko titrauksen ajan. Suoritetaan rinnakkaismääritys.
Määritetään, kuinka paljon 1,0ml Kodin Putkimiestä painaa punnitsemalla näytemäärä vähintään 5 kertaa.

Tuloksen laskeminen
Lasketaan ensin kuinka paljon väkevää HCl:ia tarvitaan valmistettaessa 500ml 0,1mol/l HCl-liuosta.
Tarkistettavan suolahappoliuoksen pitoisuus lasketaan punnitun natriumkarbonaattimäärän, HCl-liuoksen kulutuksen ja  reaktioyhtälön avulla.
Kodin Putkimiehen sisältämän natriumhydroksidin määrä 1,0ml:ssa näytettä lasketaan tunnetunväkevyisen HCl-liuoksen kulutuksen perusteella. Kun tiedetään, kuinka paljon 1,0ml näytettä painaa, voidaan laskea näytteen NaOH-pitoisuus prosentteina.
 
Työturvallisuus
Tutustu suolahapon ja natriumhydroksidin käyttöturvallisuustiedotteeseen
Koska työssä käsitellään vahvoja happoja ja emäksiä, on huolehdittava asianmukaisesta suojavälineistä: työtakki, suojakäsineet, suojasilmälasit. Väkevä HCl-liuos laimennetaan kaatamalla happoa veteen eikä päinvastoin. Happolaimennos on syytä tehdä vetokaapissa.

Jätteiden käsittely
Neutraloidut jätteet voidaan kaataa viemäriin.

Etusivu > Analyysiohjeet > Natriumhydroksidi


Mittaus-
pöytäkirja

(40 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)