Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysiohjeet
 

 Analyysiohjeet


Gravimetria eli painoanalyysi


Titrimetria eli mitta-analyysi
- Happo-emästitraus
     - Kokonaishappamuus
     - Vahva happo
     - Natriumhydroksidi
- Saostustitraus
     - Natriumkloridin määritys
       hopeanitraatilla

- Kompleksometrinen titraus
     - Kalsium
- Hapetus- ja pelkistystitraus
     - Ammoniumoksalaatti
     - Rikkihappo

Kromatografiset menetelmät
- Pylväskromatografia
     - Natriumkloridin määritys
       ioninvaihtajan avulla

- Tasokromatografia
     - Ohutlevykromatografia, TLC
     - Paperikromatografia
- Kaasukromatografia, GC
     - Etanoli
- Nestekromatografia, HPLC
     - Kofeiinin määritys
     - Säilöntäaineiden määritys
- Ionikromatografia, IC
- Ioninvaihtokromatografia

 


Spektrometria
- Uv ja näkyvän valon alueen
  spektrofotometria, UV-vis
    - Maanäytteen fosfori
    - Veden kokonaisfosforin
      määritys hajotus
      peroksodisulfaatilla

    - Veden alumiinin määritys,
      fotometrinen menetelmä

- Atomiabsorptiospektrometria,
  AAS
    - Maanäytteen kalsium,
      magnesium ja kalium

    - Kalsiumin, magnesiumin,
      raudan, mangaanin ja
      kuparin määrittäminen
      liekkitekniikalla

    - Kadmiumin ja lyijyn
      määrittäminen
      grafiittiuunitekniikalla

    - Sammalten
      raskasmetallipitoisuus
      (Cd ja Pb) AAS-
      grafiittiuunitekniikalla

    - Eläin- ja kasvirasvojen
      rasvahappokoostumuksen
      kvalitatiivinen GC-analyysi

- Infrapunaspektrometria, IR
    - Polystyreeni
    - Maalin IR-analyysi
- Ydinmagneettinen
  resonanssispektrometria

Sähkökemia
- Potentiometria (pH- ja ICE-
  mittaukset)
- Sähkönjohtokyky
- Sähkögravimetria

 


Fysikaaliset menetelmät
- Tiheys
- Viskositeetti
   - Brookfield
   - Ostwald
- Pinnan karheus
- Pintajännitys

Bioanalyyttiset menetelmät

Termogravimetria

Muut menetelmät


Hiilen määritys-analysaattori,
Lahden Tutkimuslaboratorio


GC-kolonni, Lahden
Ammatti-Instituutti


AAS-laite, Lahden
Ammatti-Instituutti


UV/vis-spektrofotometri,
Lahden Tutkimuslaboratorio


pH-mittari, Lahden Tutkimuslaboratorio

Etusivu > Analyysiohjeet