Palaute
Sivukartta

Etusivu > Elintarvikeanalyysit > Kosteus
 

 Kosteuden määritys elintarvikkeesta

Yleistä
Elintarvikkeiden suurin komponentti on yleensä vesi. Kasviksissa vettä on yli 90 %, lihassa 50-65 %. Joissakin elintarvikkeissa, kuten rasvat ja kasviöljyt, sokeri ja suola, vettä on vähän.
Vesi voi olla elintarvikkeissa:
a)
  vapaana vetenä, johon muita aineita on liuenneena tai dispergoituneena,
b)
  hydraatteina,
c)
  geeleihin sitoutuneena ja
d)
  adsorboituneena.

Elintarvikkeista ilmoitetaan usein myös kuiva-ainepitoisuus eli se osa mikä ei ole kosteutta. Elintarvikkeiden ravintoainepitoisuus voidaan ilmoittaa tuorepainoa kohti tai kuiva-ainetta kohti laskettuna.

Määritelmä
Kosteudella tarkoitetaan sitä painon muutosta mikä tapahtuu kuivaamalla homogenoitua näytettä tietyssä lämpötilassa vakiopainoon. Kosteus ilmoitetaan prosentteina tuorepainosta.

Työn tarkoitus
Määritetään elintarvikkeen kosteusprosentti.
Homogenoitua näytettä punnitaan kosteuspitoisuudesta riippuen 5 - 10 grammaa tarkasti kuivattuun ja punnittuun haihdutusmaljaan. Näyte levitetään ohueksi kerrokseksi. Paino merkitään muistiin 1 mg tarkkuudella. Näytettä kuivataan 4 tuntia 105 °C:ssa lämpökaapissa, jäähdytettään eksikaattorissa 30 min ja punnitaan. Kuivaus toistetaan niin monta kertaa, että näyte on vakiopainossa eli painon muutos on enää 1 mg. Painohäviö eli kosteus lasketaan prosentteina tuorepainosta.

Hyvä kosteuden määritysmenetelmä on pakkaskuivaus. Siinä näyte ensin pakastetaan ja vesi haihdutetaan pois alipaineessa. Tässä menetelmässä haihtuu pois vähemmän helposti haihtuvia aineosia kuin lämpökaappimenetelmässä.

Reagenssit ja välineet
Työssä ei tarvita erikoisreagensseja. Jos näyte on sitkeä tai tiivis, voidaan näytteeseen sekoittaa punnittu määrä puhdasta hiekkaa kuivumisen helpottamiseksi.
- Haihdutusmalja
- Spaatteli

Laitteet
-
Homogenisaattori
- Analyysivaaka
- Eksikaattori

Näytteenotto, säilytys ja esikäsittely
Näyte säilytetään ilmatiiviissä astiassa ja viileässä. Määritykset tehdään mahdollisimman pian näytteen oton jälkeen.
Näyte tai osanäytteet homogenoidaan. Tässä vaiheessa on huomioitava, että kosteutta ei pääse haihtumaan näytteestä. Osa homogenoidusta näytteestä voidaan pakastaa ilmatiiviisti pakattuna myöhempiä tutkimuksia varten.

Työn suoritus
Homogenoidusta näytteestä tehdään kaksi määritystä eli rinnakkaismääritykset. Haihdutusmalja kuivataan lämpökaapissa 105 °C:ssa 1,5 tuntia, jäähdytetään eksikaattorissa 30 min ja punnitaan. Tyhjän maljan paino merkitään muistiin. Maljaan punnitaan tarkasti 5 - 10 grammaa homogenaattia. Näyte kuivataan lämpökaapissa 105°C:ssa 4 tuntia, jäähdytettään 30 min eksikaattorissa ja punnitaan. Käsittely toistetaan, kunnes näyte on vakiopainossa.

Tulosten laskeminen ja tulkinta
Näytteen kosteuspitoisuus lasketaan kaavalla:

[( a - b ) / a] x 100 = kosteuspitoisuus massaprosentteina tuoreen näytteen painosta
a = näytteen massa ennen kuivausta
b = näytteen massa kuivauksen jälkeen

Rinnakkaismäärityksistä lasketaan erikseen tulos kummastakin ja lopuksi keskiarvo. Tulos ilmoitetaan 1 prosentin tarkkuudella. Tulosta verrataan ravintoaine ja ruoka-aine taulukoissa esitettyihin arvoihin. Kosteuspitoisuuteen vaikuttaa mm. näytteen laatu, käsittely, varastointi ja ikä.
Kaikista elintarvikkeista ei voi kosteutta määrittää tällä ohjeella. Esimerkiksi viljan kosteusmäärityksiin ja maitovalmisteiden kosteusmäärityksiin on aivan omat ohjeensa. Jos kosteutta on hyvin vähän se määritettään Karl Fisher menetelmällä.

Virhelähteet
Malja ja kuivattu näyte on jäähdytettävä eksikaattorissa, koska kuuma malja lämmittää vaakaa ja saa aikaan ilmavirtauksia, mikä voi aiheuttaa virhettä punnitustulokseen.

Työturvallisuus
Homogenisaattorin ja lämpökaappien käyttöohjeisiin tutustutaan etukäteen.

Kirjallisuutta ja lähteitä
- Mattila, Pirjo, Piironen, Vieno ja Ollilainen, Velimatti. 2001. Elintarvikekemia
   ja -analytiikka. Yliopistopaino. Helsinki.
- www.ktl.fi/fineli/
- Meyer, L.H. 1966. Food Chemistry.

Liitteet
Liite 1
. Kosteuspitoisuuden määrittäminen lämpökaapissa kuivaamalla.

1. Haihdutusmaljan (ja sen kannen) kuivaus lämpökaapissa
2. Haihdutusmaljan jäähdytys eksikaattorissa
3. Haihdutusmaljan (kannen kanssa) punnitseminen analyysivaa´alla
4. Näytteen punnitseminen maljaan
5. Näytteen kuivaaminen lämpökaapissa
6. Kuivatun näytteen (kannen kanssa) jäähdyttäminen eksikaattorissa
7. Kuivatun näytteen punnitus
8. Kuivaus vakiopainoon: Uusintakuivaus, jäähdytys ja punnitus
9. Kosteuspitoisuuden laskeminen
10. Tulosten analysointi

Liite 2. Kysymyksiä ja tehtäviä:
1. Miksi kosteusmäärityksessä käytetty lämpötila on 105°C ?
2. Miksi näyte ja haihdutusmalja on jäähdytettävä ennen punnitusta?
3. Kuinka kauan eksikaattorissa jäähdytetään ennen punnitusta?

Etusivu > Elintarvikeanalyysit > Kosteus


Mittaus-
pöytäkirja

(30 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)