Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Biokemiallinen hapenkulutus
 

Biokemiallisen hapenkulutuksen BODn määritys

Yleistä
Menetelmä soveltuu sellaisten vesien määrittämiseen, joiden biokemiallinen hapenkulutus on vähintään 3mg/l ja enintään 6000 mg/l.

Määritelmä
Analysoitava vesinäyte esikäsitellään ja laimennetaan eri määrillä laimennusvettä. Näytteitä inkuboidaan lasipullossa 20,0 °C lämpötilassa pimeässä joko viisi vuorokautta tai seitsemän vuorokautta. Liuenneen hapen pitoisuus määritetään ennen inkubointia ja inkuboinnin jälkeen titraamalla veteen liuenneen hapen ohjeen mukaisesti.

Reagenssit

 • Vesi
  Reagensseina käytetään analyysipuhdasta laatua. Puhdistetun veden sähkönjohtavuuden on oltava < 0,1 µS/cm eikä siinä saa olla yli 45 µm läpimittaisia hiukkasia. Kuparipitoisuus tulee olla alle 0,01 mg/l ja klooria tai klooriamiineja ei vedessä saa olla.
 • Siirrosvesi
  Jos vesinäyte ei sisällä riittävästi sopivia mikro-organismeja, on käytettävä siirrosvettä, joka on yhdyskuntajätevettä, jonka CODmax on 300 mg/l tai yhdyskuntajätevettä sisältävää joki- tai järvivettä.
 • Fosfaattipuskuriliuos, pH 7,2
  Liuotetaan 8,5 g kaliumdivetyfosfaattia (KH2 PO4), 21,75g dikaliumvetyfosfaattia (K2HPO4), 33,4g dinatriumvetyfosfaattiheptahydraattia (Na2HPO4 7H2O) ja 1,7g ammoniumkloridia (NH4Cl) noin 500 ml vettä. Liuos laimennetaan litraksi ja sekoitetaan. Säilyy 6kk jääkaapissa. Jos liuokseen tulee saostumia tai biologista kasvua, liuos tehdään uudelleen.
 • Magneesiumsulfaattiheptahydraattiliuos, 22,5 g/l
  Liuotetaan 22,5 g magneesiumsulfaattiheptahydraattia (MgSO4 7H2O) veteen ja laimennetaan litraksi ja sekoitetaan. Säilyy 6kk jääkaapissa. Jos liuokseen tulee saostumia tai biologista kasvua, liuos tehdään uudelleen.
 • Kalsiumkloridiliuos, 27,5 g/l
  Liuotetaan 27,5 g vedetöntä kalsiumkloridia (CaCl2) veteen ja laimennetaan litraksi ja sekoitetaan. Säilyy 6kk jääkaapissa. Jos liuokseen tulee saostumia tai biologista kasvua, liuos tehdään uudelleen.
 • Rauta(III)kloridiheksahydraattiliuos, 0,25 g/l
  Liuotetaan 0,25 g rauta(III)kloridiheksahydraattia (FeCl3 6H2O) veteen ja laimennetaan litraksi ja sekoitetaan. Säilyy 6kk jääkaapissa. Jos liuokseen tulee saostumia tai biologista kasvua, liuos tehdään uudelleen.
 • Laimennusvesi
  Lisätään 500 ml vettä 1 ml fosfaattipuskuria, magneesiumsulfaattiliuosta, kalsiumkloridiliuosta ja rauta(III)kloridiliuosta ja laimennetaan litraksi. Liuos siirretään avoimeen astiaan 20,0 ± 2,0 °C ja liuosta ilmastetaan tunnin välein. Liuokseen liuenneen hapen pitoisuus tulee olla vähintään 8 mg/l. Liuoksen annetaan seistä avoimessa astiassa 1 tunnin ennen käyttöä. Liuos valmistetaan päivittäin.
 • Siirrostettu laimennusvesi
  Lisätään alkuperästä riippuen 5 – 20 ml siirrosvettä ja laimennetaan litraksi laimennusvedellä. Tämä liuos toimii biologisen hapen kulutuksen nollanäytteenä. Siirrostetun laimennusveden CODn ei saa ylittää 1,5 mg/l happea. Liuos tehdään päivittäin.
 • Suolahappoliuos (HCl), 0,50 mol/l
 • Natriumhydroksidiliuos (NaOH), 20 g/l
 • Natriumsulfiittiliuos (Na2SO3), 50 g/l
 • Clukoosi-glutamiinihappoliuos
  Kuivataan vedetöntä D-glukoosia (C6H12O6) ja L-glutamiinihappoa (C5H9NO4) lämpökaapissa tunnin ajan. Punnitaan kumpaakin 150 mg, liuotetaan veteen, laimennetaan litraksi ja sekoitetaan. Tämä liuoksen on teoreettinen hapenkulutus on 307 mg/l, mutta kokemusperäinen COD7 on 225±20 mg/l. Liuos tehdään päivittäin.
 • Allyyliurealiuos (ATU), 1,0 g/l
  Liuotetaan 200 mg allyylitioureaa (C4H8N2S) veteen, laimennetaan 200 millilitraksi. Liuos säilyy kaksi viikkoa ja sitä säilytetään jääkaapissa. Liuos on myrkyllinen.

Laitteet ja välineet

 • Inkibointipullot
  100 – 300ml:n lasipulloja, joissa hiostulpat tai kierrekorkit.
 • Byretti
  Byretti, jonka asteikko on jaettu 0,05 ml:n väleihin.

BOD
Näytteen esikäsittely
Näyte pH säädetään suolahapolla tai natriumhydroksidilla 6-8. Kloori poistetaan näytteestä lisäämällä sopiva määrä natriumsulfiittiliuosta. Näytteen homogenointi ei suositella. Jos näyte sisältää leviä, voidaan näyte suodattaa huokoskooltaan 1,6 m suodattimella. Suodatus mainitaan mittapöytäkirjassa.

Näytteen valmistus
Tunnettu tilavuus näytettä siirretään laimennusastiaan, lisätään 2 ml allyyliurealiuosta litraa kohti laimennettua vettä ja laimennetaan merkkiin siirrostetulla laimennusvedellä. Jos laimennuskerroin on yli sata, laimennussarja tehdään kahdessa tai useammassa vaiheessa. Laimennuksen pitäisi olla sellainen, että laimennuksen jälkeen happipitoisuus on 1/3 alkupitoisuudesta.

Tyypillisiä laimennuksia:

BOD mg/l Laimennuskerroin Näyte
3-6 1 jokivesi
10-30 5 Biologisesti puhdistettu yhdyskuntajätevesi
100-300 50 Puhdistettu viemärivesi tai teollisuuden lievästi kontaminoitunut teollisuuden poistovesi
1000-3000 500 Voimakkaasti kontaminoitunut teollisuuden poistovesi

Jokaisesta laimennuksesta ja nollanäytteestä tehdään kaksi inkubointipulloa ja lisätään tarvittavat reagenssit liuenneen hapen määritysohjeen mukaisesti. Toinen näytepullo titrataan heti ja toinen laitetaan inkuboitumaan viideksi tai seitsemäksi päiväksi.

Nollanäyte
Nollanäyte on siirrostettua laimennusvettä, jossa on 2ml ATU-liuosta litraa kohti.

Teoreettinen hapenkulutus
Siirostettu laimennusvesi, siirrosvesi ja analysoijan tekniikka tarkastetaan siten, että pipetoidaan 20,0 ml glukoosi-glutamiinihappoliuosta mittapulloon, lisätään 2 ml ATU-liuosta ja täytetään merkkiin siirostetulla laimennusvedellä.

Tulosten laskeminen

 • Biokemiallinen hapenkulutus BODn
  Biokemiallinen hapenkulutus ilmoitetaan näytteille, jotka toteuttavat seuraavan ehdon.
  C1/2 ≤ (C1 – C2) ≥ 2/3 C1, jossa
  C1= näyteliuokseen liuenneen hapen pitoisuus nollahetkellä
  C2 = näyteliuokseen liuennen hapen pitoisuus n vuorokauden kuluttua
  BODn = [(C1 – C2) – [(Vt- Ve) / Vt] (C3 – C4)]* Vt/ Ve, jossa
  C3= nollanäytteeseen liuenneen hapen pitoisuus nollahetkellä
  C4= nollanäytteeseen liuennen hapen pitoisuus n vuorokauden kuluttua
  Vt = näyteliuoksen kokonaistilavuus, ml
  Ve = näyteliuoksen valmistukseen otettu esikäsitelty näytteentilavuus, ml

Suhteellinen virhe % = RSD= 100s/x, jossa
x= keskiarvo
s= keskihajonta

Hapen liukoisuus ilmasta puhtaaseen veteen ( 101,3 kPa, 100% kosteus, 20,0 °C) on 9,08 mg/l.

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Biokemiallinen hapenkulutus


Mittaus-
pöytäkirja

(32 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)