Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Multavuus
 

Multavuuden määritys maanäytteestä

Yleistä
Multavuus kertoo maanäytteessä olevan eloperäisen eli orgaanisen aineksen osuudesta. Mitä enemmän orgaanista ainesta maa sisältää, sitä multavampaa maa on. Eloperäinen aines ja sen hajoamistuotteet parantavat kivennäismaiden rakennetta ja lisäävät ravinteiden ja veden pidätyskykyä. Kivennäismailla ihanteellinen orgaanisen aineksen määrä on 15%. Multavuuden lisääntyessä maan typpilannoitustarve pienenee. Runsasmultainen maa vähentää myös fosforilannoituksen tarvetta.

Maa jaetaan orgaanisen aineksen suhteellisen osuuden mukaan 6 eri multavuusluokkaan:

Orgaanisen aineksen
osuus %

Multavuusluokka

Lyhenne

0-3

vähämultainen

vm

3-6

multava

m

6-12

runsasmultainen

rm

12-20

erittäin runsasmultainen

erm

20-40

multamaa

Mm

>40

turvemaa

esim. LCt, St, ...

Huom! Liejun ja liejupitoisten kivennäismaiden nimeämisessä ei käytetä multavuusasteikkoa.

Työn tavoite
Maanäytteen multavuus määritetään hehkuttamalla maanäytteen orgaaninen aines pois muhveliuunissa.

Välineet
- Posliini-, kvartsi- tai platinaupokkaita
- Spaatteli
- Eksikaattori
- Huhmare (mikäli ei ole myllyä käytössä ja näytettä ei ole jauhettu)

Laitteet
- Analyysivaaka
- Muhveliuuni
- Mylly (mikäli näytettä ei ole vielä jauhettu)

Näytteen säilytys ja esikäsittely
Mikäli maanäytteestä on määritetty kosteus, voidaan multavuuden määrityksessä käyttää kosteuden määrityksessä syntynyttä kuivaa näytettä, mikäli sitä on säilytetty eksikaattorissa.
Jos maanäytteestä ei ole määritetty kosteutta, toimitaan seuraavasti: Maanäytteen annetaan kuivua näyterasia avattuna useita viikkoja huoneenlämpötilassa. Maanäytteestä kerätään pois pikkukivet, oljet ym. jauhautumattomat ainekset, jonka jälkeen se jauhetaan myllyssä hienoksi jauheeksi. Jauhaminen voidaan suorittaa myös huhmareessa. Noin 20g maanäytettä kuivataan haihdutusmaljassa lämpökaapissa 105°C:n lämmössä 24h, jonka jälkeen se jäähdytetään ja säilytetään eksikaattorissa.

Työn suoritus
Näytteestä tehdään kaksi määritystä eli rinnakkaismääritykset. Upokkaat saatetaan vakiopainoon hehkuttamalla niitä 60min muhveliuunissa 815°C:ssa. Upokkaan annetaan jäähtyä 30min eksikaattorissa, jonka jälkeen se punnitaan. Upokkaan paino merkitään muistiin. Taarattuun upokkaaseen punnitaan 0,1mg:n tarkkuudella 1-2g maanäytettä, jota on kuivattu 24h 105°C:ssa. Upokas siirretään huoneenlämpötilassa olevaan muhveliuuniin, ja nostetaan uunin lämpötila 60 minuutin aikana 500°C:een. Tämän jälkeen uunin lämpötila nostetaan 815°C:een ja pidetään siinä vähintään 60 minuuttia. Upokas siirretään eksikaattoriin ja annetaan sen jäähtyä 30 minuuttia, jonka jälkeen upokas sisältöineen punnitaan.

Tuloksen laskeminen
Maan orgaanisen aineksen määrä lasketaan suhteellisena osuutena kuivatusta maasta. Orgaanisen aineksen osuuden perusteella määritetään maan multavuusluokka.
Rinnakkaismäärityksistä lasketaan erikseen tulos kummastakin ja lopuksi keskiarvo. Tulos ilmoitetaan 0,1%:n tarkkuudella.

Työturvallisuus
Muhveliuunin ja tarvittaessa myllyn käyttöohjeisiin tutustutaan etukäteen. Mikäli maanäyttettä jauhetaan, on se suoritettava vetokaapissa, sillä näyte on pölyävää. Kuumissa laitteissa ja välineissä on palovammojen vaara.

Lähteet
- Epäorgaanisen ja analyyttisen kemian jatkotyöt KEM 325, Jyväskylän yliopisto,
  Kemian laitos 1992
- Maanviljelyskemian ja -fysiikan harjoitustyöt A, Helsingin yliopisto, Soveltavan
  kemian ja mikrobiologian laitos 1993

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Multavuus


Mittaus-
pöytäkirja

(60 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)