Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Mitä se vesi oikein onkaan?
 

Mitä se vesi oikein onkaan?

1. Talousvesiasetus 461/2000

1.1 Talousvesi
Terveydensuojelulain 16§:n mukaan talousvedellä tarkoitetaan kaikkea vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruuan valmistukseen  tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko se jakeluverkon kautta, tankeissa, pulloissa tai säiliöissä. Talousvedellä tarkoitetaan myös kaikkea vettä, jota käytetään elintarvikealan yrityksissä elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen.

1.2 Talousveden laatuvaatimukset
Terveydensuojelulain 4§:n mukaan talousvedessä ei saa olla pieneliöitä tai loisia tai mitään aineita sellaisina määrinä tai pitoisuuksina, joista voi olla vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden on täytettävä liitteen 1 taulukoissa 1, 2 ja 3 enimmäispitoisuudet. Talousveden on oltava muuten käyttötarkoitukseen soveltuvaa, eikä se saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten saostumien syntymistä vesijohdoissa ja vedenkäyttölaitteissa.

1.3 Talousveden tutkimus
Laajassa talousvesitutkimuksessa tehdään koliformiset bakteerit 37 ŗC, lämpökestoiset koliformiset bakteerit 44 ŗC, E. kolin tunnistus, enterokokit, haju, maku, nitriitti, nitraatti, ammonium, sähkönjohtavuus, pH, väri, kokonaiskovuus, sameus, rauta, mangaani, alumiini. Talousvesistä tehdään laajaa talousvesitutkimusta, terveydellistä laatua, bakteriologista testausta, syövyttävyys tutkimusta ja pokakaivoveden tutkimusta riippuen veden käyttötarkoituksesta.

Tehtäviä
Tee nettihaku hakusanalla juomaveden puhdistus ja tutustu kotikaupunkisi ympäristösivuilla oleviin vettä käsitteleviin tiedostoihin.
1. Miten talousvesi puhdistetaan ?
2. Mitkä ovat uimahalliveden laatuvaatimukset ?
3. Miten käytetty talousvesi puhdistetaan ?

Liitteet
Liite 1:
Taulukko 1 Mikrobiologiset laatuvaatimukset
Taulukko 2 Kemialliset laatuvaatimukset
Taulukko 3 Laatusuositukset
Liite 2:
Taulukko 4 Jatkuvassa valvonnassa määritettävät muuttujat

Lähteet:
-  Soveltamisopas talousvedenasetukseen 461/2000
   Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 461/2000 talousveden laatuvaatimuksista ja   
   valvontatutkimuksista
   ISBN 952-5000-31-1
   http://www.vvy.fi
- Ääneseudun terveydensuojelulaboratorio talousveden testauspaketit
- SFS standardit veden analysointiin

2. Luonnonvesien tutkimus
Luonnonvesistä määritetään pH, sähkönjohtavuus, alkaliteetti, fosfori, typpi, väri, happi, CODMn, lämpötila, kolibakteerit 36 ŗC ja fekaaliset streptokokit.

3. Jätevesien tutkimus
Jäteveden koostumus riippuu siitä onko se yhdyskuntajätevettä vai teollisuudesta tulevaa jätevettä.
Jätevedestä tutkitaan kemiallinen hapen kulutus CODMn  tai CODCr. Hapetuksen täydellisyys riippuu orgaanisen aineen laadusta. Permanganaatti on heikompi hapetin kuin dikromaatti. Likaantuneista vesistä määritetään mieluummin CODCr. Jätevedestä tutkitaan lisäksi biologinen hapenkulutus BOD7. Kun vielä tiedetään, mikä on jäteveden kiintoainepitoisuus, saadaan tarvittavat tiedot jäteveden puhdistuksen mitoittamiselle. Kokonaistypen ja kokonaisfosforin määrityksellä saadaan tietoa, että tarvitaanko lisää fosfori ja typpeä biologiseen puhdistukseen. Jätevedestä määritetään lisäksi raskasmetallipitoisuudet (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, As, Zn), koska ne ovat haitallisia biologisen jätevedenpuhdistuksen biomassalle ja vesistöihin päästyään. Jätevedenpuhdistamoiden velvoitetarkkailussa tutkitaan tulevasta vedestä pH, sähkönjohtavuus, BOD7, kokonaisfosfori, kokonaistyppi, kiintoaine, ammoniumtyppi, KMnO4- luku, CODCr ja  alkaliteetti. Lähtevästä vedestä tutkitaan pH, sähkönjohtavuus, BOD7, kokonaisfosfori , kokonaistyppi, kiintoaine, ammoniumtyppi, KMnO4- luku, CODCr, alkaliteetti, rauta ja liuennut fosfori. Ilmastuksesta lukevasta lietteestä tehdään kiintoaine ja hehkutushäviö. KMnO4- luku tehdään, että BOD7:n laimennus voidaan laskea.

Lähde: Ääneseudun terveydensuojelulaboratorio jätevesien velvoitetarkkailu

4. Uimavesien tutkimus
Uimahallien ja vesistöjen uimarantojen vesiä tarkkaillaan säännöllisesti. Uimavesistä tutkitaan KMnO4- luku, sameus, pH, kloori, heterotrofiset bakteerit 22 ŗC ja 36 ŗC, lämpökestoiset kolimuotoiset bakteerit 44 ŗC, Pseudomonas aeruginosa, nitraatti ja urea.

Lähde: Ääneseudun terveydensuojelulaboratorio uimavesien tutkimus

Liite 1.
Taulukko 1.  Mikrobiologiset laatuvaatimukset

Escherichia coli 0 pmy/100ml
Enterokokit 0 pmy/100ml pmy = pesäkettä muodostava yksikkö

Taulukko 2.  Kemialliset laatuvaatimukset, enimmäispitoisuudet

Akryyliamidi 0,10 µg/l
Antimoni 5,0 µg/l
Arseeni
10 µg/l
Bentseeni 1 µg/l
Bentsopyreeni 0,010 µg/l
Boori 1,0 mg/l
Bromaatti 10 µg/l
Kadmium 5,0 µg/l
Kromi 50 µg/l
Kupari 2,0 mg/l
Syanidit
50 µg/l
1,2-dikloorietaani 3,0 µg/l
Epikloorihydriini 0,10 µg/l
Fluoridi 1,5 mg/l
Lyijy 10 µg/l
Elohopea 1,0 µg/l
Nikkeli
20 µg/l
Nitraatti 50 mg/l
Nitraattityppi 11,0 mg/l
Nitriitti 0,5 mg/l
Nitriittityppi 0,15 mg/l
Torjunta-aineet 0,10 µg/l
Torjunta-aineet yhteensä 0,50 µg/l
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 0,10 µg/l
Seleeni 10 µg/l
Tetrakloorieteeni ja trikoolieteeni
yhteensä
10 µg/l
Trihalometaanit yhteensä 100 µg/l
Vinyylikloridi 0,50 µg/l
Kloorifenolit 10 µg/l


Taulukko 3. Laatusuositukset, enimmäispitoisuudet

Alumiini 200 µg/l
Ammonium 0,50 mg/l
Kloridi 250 mg/l
Mangaani 50 µg/l
Rauta 200 µg/l
Sulfaatti 250 mg/l
Natrium 200 mg/l
CODMn 5,0 mg/l
pH 6,5 - 9,5
Sähköjohtavuus alle 2500 µS/cm
Sameus alle 1 NTU ja käyttäjien hyväksyttävissä
Väri ei epätavallisia muutoksia
Haju ja maku ei epätavallisia muutoksia
TOC ei epätavallisia muutoksia
Radioaktiivisuus:
Tritium
100 bequerel/l
Viitteellinen kokonaisannos 0,10 mSv/vuosi

Liite 2
Taulukko 4.  Jatkuvassa valvonnassa määritettävät muuttujat

Haju
Maku
Sameus
Väri
pH
Sähkönjohtavuus
Rauta
Mangaani
Alumiini
Nitriitti , jos veden desinfioinnissa käytetään klooriamiinia
Ammonium
Clostridium perfringes (myös itiöt) ,  jos raakavesi on pintavettä
Escherichia coli
Koliformiset bakteerit
Pesäkkeiden lukumäärä 22 ŗC ja 37 ŗC , pulloissa ja säiliöissä myytävälle vedelle
Pseudomonas aeruginosa, pulloissa ja säiliöissä myytävälle vedelle

Etusivu > Ympäristöanalyysit > Mitä se vesi oikein onkaan?