Palaute
Sivukartta

Etusivu > Ympäristöanalyysit > pH vedestä
 

Veden pH-arvon määritys

Yleistä
pH-arvon määritys soveltuu kaikentyyppisten vesien pH:n määrittämiseen laboratorio- ja kenttäolosuhteissa. Pohja- ja pintavesien pH on Suomessa pH 6 - 8. Vedenkäsittelyssä pH-arvo säädetään 7,0 - 8,8, että putkistomateriaalit eivät syöpyisi

Määritelmä
pH-arvo määritetään potentiometrisesti pH-mittarilla, johon on liitetty yhdistelmä elektrodi, joka sisältää lasi- ja vertailuelektrodi.

Virhelähteet
Alkalimetallit voivat häiritä mittausta antaen liian pieniä pH:n arvoja, jos pH- arvo on suurempi kuin 10. Häiriö voidaan poistaa käyttämällä elektrodia, jonka natriumvirhe on vähäinen.
Lämpötila vaikuttaa  pH-mittaukseen kahdella tavalla:
- elektrodipotentiaali on lämpötila riippuvainen
- dissosioituminen näytteessä on lämpötila riippuvainen
Mikäli mahdollista pH-arvo mitataan lämpötilassa 25±2°C

Lämpötila   °C pH-arvo 4,01 pH-arvo 6,87 pH-arvo 9,18
15
20
25
4,00
4,00
4,01
6,90
6,88
6,87
9,28
9,23
9,18

Seuraavat näytteet voivat muuttaa elektrodin pH-herkkyyttä kerrostumalla elektrodin pinnalle:
- öljy ja rasva
- proteiinit
- veteen niukasti liukenevat yhdisteet

Elektrodin likaantumisen huomaa siitä, että mittausherkkyys vähenee ja pH-mittari tarvitsee pitemmän ajan pysyvän arvon osoittamiseen. Likaantuneet elektrodit puhdistetaan käyttöohjeen mukaan.

Reagenssit
Reagensseina käytetään analyysipuhdasta laatua.

- Vesi
Puhdistetun veden sähkönjohtavuuden on oltava < 0,1 µS/cm eikä siinä saa olla yli 45 µm läpimittaisia hiukkasia.
- Hiilidioksiditon vesi
Puhdistettua vettä keitetään 15 minuuttia erlenmeyerkolvissa (kartiokolvissa), jäähdytetään huoneenlämpöön suljettuna kellonlasilla ja säilytetään suljetussa pullossa, jonka korkkiin on liitetty natronkalkkiputki.
Hiilidioksidi voidaan poistaa myös johtamalla 10 minuuttia hiilidioksiditonta ilmaa tai typpeä puhdistetun veden läpi.
- Puskuriliuos pH 4,01 (25°C)
Liuotetaan 10,12 g kaliumvetyftalaattia ( KHC8H4 O4) hiilidioksidittomaan veteen 1000ml mittapullossa ja laimennetaan merkkiin. Suolaa ei tarvitse kuivata. Liuos säilyy kaksi kuukautta.
- Puskuriliuos pH 6,87 (25°C)
Kuivataan kaliumdivetyfosfaattia (KH2PO4) kaksi tuntia 110-130 °C ja dinatriumvetyfosfaatti-dihydraattia (Na2HPO4 2H2O) kaksi tuntia 80 °C.
Liuotetaan 3,39 g kuivattua kaliumdivetyfosfaattia ja 4.43 g kuivattua dinatriumvetyfosfaatti-dihydraattia hiilidioksidittomaan veteen 1000 ml mittapullossa ja laimennetaan merkkiin. Säilytä liuos tiiviisti suljettuna pullossa, koska puskuriliuos sitoo ilmasta hiilidioksidia. Liuos säilyy kuusi viikkoa.
- Puskuriliuos pH 9,18 (25°C)
Liuotetaan 3,80 g natriumtetraboraattidekahydraattia (Na2 B2O7 10H2O) hiilidioksidittomaan veteen 1000 ml mittapullossa ja laimennetaan merkkiin. Suolaa ei kuivata. Säilytä liuos tiiviisti suljettuna pullossa, koska puskuriliuos sitoo ilmasta hiilidioksidia. Liuos säilyy neljä viikkoa.

Laitteet ja välineet
- pH-mittari, johon on liitetty yhdistelmäelektrodi
- Polyeteenistä tai borosilikaattilasista valmistetut näytepullot
- Lämpöhaude 25±2 ºC

Näytteenotto
Näytepullot täytetään näytevedellä siten, ettei niihin jää ilmaa ja pH-arvo määritettään mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Näytteet säilytetään pimeässä, viileässä paikassa. Näytteisiin ei saa kestävöidä.
     
Veden pH-arvon määritys
Noudata pH-mittarin käyttöohjetta. Koska pH-arvot mitataan 25±2 ºC, näytteet pidetään 25±2 ºC lämpöhauteessa. pH-mittari viritetään puskuriliuoksella, jonka pH-arvo on lähellä näytteen pH-arvoa. Laite tarkastetaan toisella puskuriliuoksella, jonka pH-arvo poikkeaa vähintään kaksi pH-yksikköä.
Näytteiden ja puskuriliuosten lämpötilaeron tulisi olla mahdollisimman pieni, korkeintaan 2 ºC. Analysoitaessa näytesarjaa pH-mittari viritetään säännöllisin välein.
 Elektrodi huuhdellaan jokaisen mittauksen välillä puhdistetulla vedellä ja kahdesti mitattavalla näytteellä. Määritetään näytteen pH-arvo. Huuhdellaan puhdistetulla vedellä ja kahdesti mitattavalla näytteellä. Määritetään seuraavan näytteen pH-arvo.
Tulos ilmoitetaan yhden desimaalin tarkkuudella.
Toistettavuus ja tarkkuus riippuvat pH-mittarista, elektrodista ja työskentelytavoista. Hyvällä laitteella ja oikeilla työskentelytavoilla voidaan saavuttaa ±0,02 pH-yksikön toistettavuus ja ±0,05 pH-yksikön tarkkuus.

Työturvallisuus
Tutustu reagenssien käyttöturvatiedotteisiin.

Etusivu > Ympäristöanalyysit > pH vedestä

 
Mittaus-
pöytäkirja

(32 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)