Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysiohjeet > Happo-emästitraus: Kokonaishappamuus
 

 Kokonaishappamuuden määritys marjavalmisteista

Yleistä
Marjojen ja hedelmien happamuus johtuu niiden sisältämistä orgaanisista ja epäorgaanisista hapoista. Eri happojen, sitruunahappo, viinihappo, omenahappo jne., määrät ja suhteet vaihtelevat tuotteesta riippuen. Titraamalla määritetty happamuus kuvaa suussa tunnettavaa happamuutta paremmin kuin pelkkä pH-arvo. Lisäksi suutuntuun vaikuttaa hapon ja sokerin suhde. Teollisuuden laadunvalvonnassa määritetään titrattava happamuus ja säädetään tuotteen happoisuus vastaamaan laatukriteerejä.

Periaate

Tunnettu määrä näytettä titrataan potentiometrisesti 0,1 N natriumhydroksidilla pH-arvoon 8,1. Työ on happoemästitraus ja päätepistetitraus.

Työn tarkoitus

Määritetään näytteen kokonaishappamuus titraamalla.
Näyte titrataan emäksellä ja lasketaan näytteen sisältämä happoisuus.
Se ilmoitetaan 1) milliekvivalentteina litraa kohti ja 2) mg happoa litraa tai kiloa kohti. Happona voi olla sitruunahappo, viinihappo tai omenahappo.

Reagenssit ja välineet
- 0,1 normaalinen NaOH-liuos
- 100 ml dekanterilaseja
- puskuriliuokset pH 4 ja 7
- 10 ml pipettejä

Laitteet
- titraattori - tai magneettisekoittaja, byretti ja pH-mittari
- vaaka

Työn suoritus
Mehu: Pipetoidaan tarkkaan 10.0 ml mehua 100 ml:n dekanterilasiin. Lisätään noin 20 ml ionitonta (ionivaihdettua) vettä ja laitetaan magneettisekoittajalle. Kalibroidaan pH-mittari ja mitataan näytteen pH. Näyteliuokseen laitetaan elektrodi, magneettisekoittaja ja astian yläpuolelle byretti, jossa on natriumhydroksidiliuos. Näytettä titrataan niin kauan, että pH on 8,1. Titraus lopetetaan ja merkitään emäskulutus muistiin. Tehdään rinnakkaismääritys.

Hillo tms.: Homogenoitua näytettä punnitaan 10,0 g dekanterilasiin ja lisätään ionitonta (ionivaihdettua) vettä 20 ml, sekoitetaan. Määritys kuten mehusta.

Hiilihapotettu juoma: Poistetaan hiilihappo esim. ultraäänilaitteessa. Pipetoidaan näytettä 10,0 ml ja tehdään määritys kuten mehusta.

Tulosten laskeminen ja tulkinta
Milliekvivalenttien määrä = N x V, jossa

N = natriumhydroksidiliuoksen normaalisuus, 0,1 N
V = natriumhydroksidiliuoksen kulutus, ml

Tulos ilmoitetaan litraa kohti, joten se kerrotaan 1000 / 10 = 100. Luku ilmoitetaan kokonaislukuna.

Kun tulos ilmoitetaan jonain happona, milliekvivalenttien määrä kerrotaan kyseisen hapon ekvivalenttimassalla, ja lasketaan litraa tai kiloa kohti.

Virhelähteet
Huolimaton työskentely ja likaiset ja rikkinäiset välineet aiheuttavat virheitä.

Työturvallisuus

Hapot ja emäkset ovat syövyttäviä. Neutraloituina ne voidaan huuhtoa viemäriin.

Työhön kuluva aika

Työhön kuluu aikaa puolesta tunnista noin yhteen tuntiin.

Lähteitä

I.F.J.U:n (International Fruit and Juice Union) analyysimenetelmä.

Liitteet
Liite 1
. Kysymyksiä ja tehtäviä:
1. Hedelmissä ja marjoissa esiintyviä orgaanisia happoja ovat: sitruunahappo,
    viinihappo ja omenahappo. Etsi ja piirrä niiden kemialliset rakennekaavat.
2. Valmista noin 1 % vesiliuoksia sitruunahaposta, viinihaposta ja omenahaposta.
    Maistele niitä. Onko niissä makueroja? Maistele erilaisia marjoja ja hedelmiä ja
    tutki ja vertaile niiden happamuutta.
3. Voit tehdä hankkimistasi marjoista ja hedelmistä kokonaishappamuuden,
    määrittää pH:n ja arvioida ne aistinvaraisesti (esim. järjestystesti happamuuden
    mukaan. Katso aistinvaraiset arviointimenetelmät)

Etusivu > Analyysiohjeet > Kokonaishappamuus

 
Mittaus-
pöytäkirja

(29 kt Word)

Raportointi-
kaavake

(33 kt Word)