Tehtävät

Ensijalostus

Sahatavaratuotanto

Sahatavaran ominaisuudet

Sahaustapa

Sahaustapa pyritään muokkaamaan sellaiseksi, että se antaa parhaan saannon. Käytettävä sahaustekniikka vaikuttaa myös sahaustavan valinnan mahdollisuuksiin.

 1. Selvitä, minkälainen sahaustapa on läpisahaus ja milloin sen käyttö on järkevää ja suositeltavaa.
   

Sahatavaran mitat

Sahatavaran mitoista käytetään kansanomaisia nimityksiä, jotka on hyvä osata tunnistaa.

 1. Nimeä seuraavat sahatavaran osat.

 1. Minkä mittainen on "pattinki" tai "koolinki"?

 2. Mikä on oikea mitta tuumamitalle kakkosnelonen?

Sahatavaran laadut

Sahatavaran laatujärjestelmä on muuttunut ja uudistunut. Tuntemalla yhteys vanhan ja uuden laatujärjestelmän välillä pystyy kommunikoimaan "vanhempien" ammattilaisten kanssa.

 1. Mitä laatuja nykyisin vastaavat vanhat laatunimikkeet u/s, kvintta ja seksta?

 2. Mikä on vajaasärmä?

 3. Tutustu standardeihin esimerkiksi RT-korttien pohjalta

Puutavarakauppa

Puutavarakauppaa käydään nykyisin sekä suurten ketjujen kautta, että yksityisten mahdollisesti jalostuspalvelua tarjoavien yritysten kautta. Internetin kotisivuja tutkimalla saa käsityksen esimerkiksi yritysten tuotevalikoiman laajuudesta ja liikkeiden sijainnista.

 1. Etsi kotipaikkakunnallasi toimivat puutavaraliikkeet ja tutustu puutavarakauppojen kotisivuihin!

Sahatavaran valmistus

Tukkienkäsittelyn ja varastoinnin tehtävillä 9-22 avautuu sahan tukkiosaston eri prosessivaiheiden merkitys arvosaantoon ja saatavan sahatavaran laatuun. Kysymyksissä etsitään myös perusteluja eri prosessivaiheiden välttämättömyyteen. Laitteiden sijoittelujärjestyksellä linjassa on myös tärkeä merkitys. Esimerkiksi sahatukin varastointi kuoripäällisenä tai kuorettomana tuo erilaiset ongelmat tullessaan.

Teollisuudessa käytössä olevat sahalinjat riippuvat yrityksen toimintastrategiasta ja monista muista seikoista. Pohtimalla taulukon avulla sahakoneiden ominaisuuksien eroja löydetään perusteluja erilaisten linjavaihtojen välille. Voit myös punnita eri laitteiden etuja ja haittoja.

Tyvisievistys

 1.  Mikä on sievistyksen tarkoitus ja sievistyshakkeen jatkokäyttö?

Kääntäminen

 1. Mitä etua voi olla tyvi edellä sahauksesta?

 2. Mikä on kääntämisen merkitys kuorintavaiheeseen?

Mittaus

 1. Vertaile metsässä toimivan monitoimikoneen ja sahan tukkimittarin mittausolosuhteita.

Laadutus

 1. Miten tukkien laatujakauma on kehittynyt?

 2. Mikä merkitys laatumaksutavalla on sahan kannattavuudelle?

Lajittelu

 1. Mitä muita lokeroita tukkien lajittelussa läpimittojen lisäksi tarvitaan?

 2. Mitä etuja on kokorunkoasemista sahalla?

 3. Mikä on hyvä metallinilmaisijan paikka linjassa?

Kuorinta

 1. Mitä ongelmia on jäisen puun kuorinnassa?

 2. Miten kuoresta saatava energia käytetään?

Varastointi

 1. Vertaile kuoritun ja kuoripäällisen varastoinnin eroja.

 2. Miksi tukkien vesivarastoinnista on luovuttu esimerkiksi puusepänteollisuuteen menevän sahatavaran osalta?

Sahalinjat

 1. Mitkä ovat integraattisahan ja niin sanotun itsenäisen sahan linjavalinnan kriteerit?

Linjojen pc-ohjaus

 1. Täydennä seuraava taulukko:

 

Vanne

Pyörö

Kehä

Profilointi

Sahausrako

 

 

 

 

Sahausjälki

 

 

 

 

Sahausnopeus

 

 

 

 

Terähuolto

 

 

 

 

Leikkuu-
mahdollisuudet

 

 

 

 

Hinta

 

 

 

 

Arvosaanto

 

 

 

 


Dimensiolajittelu

 1. Miten tukkilajittelu ja asetteiden valinta vaikuttaa dimensiolajittelussa vaadittavien lokeroiden määrään?

 2. Mitkä tekijät vaikuttavat sinistymänestoaineiden käytön tarpeellisuuteen?

 3. Miksi sahatavaraa kannattaa lajitella laadullisesti ennen kuivausta?

Rimoitus

Rimoituksen ja dimensiolajittelun kysymyksissä tutkitaan myös sahoilla tapahtunutta muutosta siirryttäessä käsinrimoituksesta koneelliseen rimoitukseen. Tällä on ollut suuri vaikutus saha-alan työtehtävien muuttumiseen.

 1. Mitä vaaditaan hyväkuntoiselta rimalta?

 2. Vertaa aikaisemmin käytössä olleiden vetopöydän ja käsinrimoituksen eroja työllisyyden ja työolojen kannalta nykyisiin dimensiolajittelu- ja rimoituslaitoksiin.

Kuivaus

Kuivauksen kysymyksillä tuetaan kuivauksen teoreettisen perustan ymmärtämistä sekä korostetaan kuivauksen vaikutusta sahatavaran laatuun.

 1. Mitkä tekijät vaikuttavat kuivausaikaan?

 2. Kertaa käsitteet puun tasapainokosteus ja PSK.

 3. Mikä on kuivausvoima?

 4. Mitä apua voisi olla painoista kuivauskuorman päällä?

 5. Miksi sahoilla on siirrytty kanavakuivaamoista kamarikuivaamoiden suuntaan?

 6. Miten puun kosteutta mitataan?

 7. Mitä haittaa on epätasaisesta loppukosteudesta asiakkaalle?

 8. Mitä mittareita on kuivaamossa?

 9. Tutustu EDG:n kuivauslaatusuosituksiin.

Tasaus ja laatulajittelu

Sahan jälkipään prosessit: lajittelu, tasaus, paketointi ja varastointi vaikuttavat korkealaatuisen satatavarapaketin aikaansaamiseen. Kysymysten avulla tutustutaan lajittelunormistoon ja viennissä käytettäviin merkintöihin.

 1. Mitä hyötynäkökohtia on konenäköön perustuvasta laatulajittelusta?

 2. Mikä on kombilaitos ja minkälaiselle sahalle se sopii?

 3. Perehdy INSTA-, T-, LT- ja BS- lajitteluohjeisiin.

Paketointi ja varastointi

 1. Mieti, mikä merkitys on siistillä varastolla ja paketoinnilla yrityksen ja puun imagon kannalta.

 2. Miksi pakkauskääreen pitäisi hengittää?

 3. Tarkastele paketointikoneen työturvallisuusriskejä.

 4. Mitä laivausmerkkejä tunnet?

Piensahaus

Tehtävän avulla voi etsiä erilaisia vaihtoehtoja piensahan liiketointaideaksi ja pohtia niihin liittyviä ongelmia. Piensahalle voi laskea kannattavuuslaskelman käyttäen hyväksi excel-taulukkolaskentaohjelmaa. Määrittelemällä tukin hinta, valmistuskustannukset ja sahatavaran sekä sivutuotteiden hintatiedot sekä pääomakustannukset voidaan arvioida realistisesti liiketoiminnan kannattavuutta esim. investointipäätösten pohjaksi.

 1. Keksi piensahaajalle verkostoitumismahdollisuuksia.

Puulevytuotanto

 1. Mitä puulevyjä tunnet ja mitkä ovat niiden tärkeimmät ominaisuudet?

 2. Miten MDF-levy eroaa lastulevystä?

Vanerin käyttö

 1. Mitkä tekijät vaikuttavat vanerin laatuun ja miten vanerin kaupallinen laatu määritellään?

 2. Missä kohteissa ja tuotteissa käytetään vaneria huonekaluteollisuudessa?

 3. Mihin käytetään kertopuuta?

Lastulevyn käyttö

 1. Miten lastulevyt luokitellaan?

 2. Mihin tarkoituksiin ja tuotteisiin lastulevyä käytetään rakentamisessa ja huonekaluteollisuudessa?

 3. Miten lastulevy käyttäytyy jatkuvassa kuormitustilanteessa, kuten kirjahyllyn kantavana elementtinä, ja miten levyn ominaisuuksia voitaisiin parantaa?

Kuitulevyn käyttö

 1. Mihin ominaisuuksiin perustuu MDF-levyn suosio huonekalujen ja kalusteiden valmistuksessa?

 2. Mihin tarkoituksiin käytetään kovaa kuitulevyä?

Puutavaran kuivaus

 1. Miten määritellään puun kosteusprosentti puutuoteteollisuudessa?

 2. Missä rajoissa vaihtelee kaatotuoreen puun kosteus?

 3. Mikä on hyvän ilmakuivan puun kosteusprosentti?

Kuivauksen teoriaa

 1. Puukappale painaa märkänä 3 200 g ja sen kosteus pienten koekappaleiden avulla määritettynä on 85 %. Mikä on kappaleen kuivapaino? Kuivauksen kestäessä puukappale punnittiin, jolloin paino oli 1 900 g. Mikä oli silloin kosteus?

 2. Millaisella sähköisellä mittarilla voidaan likimain mitata puukappaleen kosteusjakauma paksuussuunnassa ja miten?

 3. Miten tasapainokosteuskäyrästön ja kuivausvoiman avulla voi suunnitella kuivauskaavan?

 4. Mistä johtuu, että korkeassa lämpötilassa kuivattaessa puu ei halkeile ja vääntyile niin paljon kuin alhaisessa lämpötilassa, ja millä edellytyksillä tämä on totta?

 5. Mitä vaikuttavat puuhun syntyvät jännitykset kuivauksen aikana ja miten jännitystietoja voidaan käyttää hyväksi kuivauskaavojen suunnittelussa?

 6. 50 mm:n paksuisen männyn kuivausaika 50 °C:n lämpötilassa 80 %:n alkukosteudesta 20 %:iin kestää 80 tuntia, kun ilman nopeus on 2,0 m/s. Mikä on kuivausaika, jos lämpötila on 80 °C ja loppukosteus 10 %?

 7. Mitkä ovat vastaavasti samoissa olosuhteissa koivun kuivausajat?

 8. Kuivaamon kuivauskapasiteetti on 10 000 m3, kun kuivataan mäntyä, jonka alkukosteus on 80 %, loppukosteus 10 %, keskipaksuus 38 mm sekä lämpötila 50 °C. Miten voidaan kapasiteettia nostaa noin 30 %?

 9. Tee erilaisia vertailuja kuivausajoista taulukoiden perusteella.

Kuivausmenetelmät

 1. Mikä on ollut tähän asti sahalaitoksilla yleisin kuivausmenetelmä?

 2. Mikä on puusepäntehtailla yleisin kuivausmenetelmä?

 3. Mitä lämpötiloja käytetään kuumakuivauksessa?

 4. Mitkä kuivausmenetelmät soveltuvat parhaiten ja miksi:

  • suurten määrien kuivaukseen sahatuoreesta 20 %:iin

  • hyvin pienten määrien kuivaukseen ilmakuivasta huonekalukuivaksi

  • aihioiden loppukuivaukseen?

 5. Miten eroavat kamarikuivaus ja lauhdekuivaus?

 6. Mitkä ovat energiakulutukseltaan edullisimpia kuivausmenetelmiä?

 7. Mitkä ovat pääomakustannuksiltaan edullisimpia kuivausmenetelmiä ja miksi?

Energia-asiat

 1. Sähköenergian hinta on 0,05 EUR/kWh ja lämpöenergian 0,03EUR/kWh. Kaikissa kuivaamoissa on aikayksikössä samat lämpöhäviöt. Vertaile eri kuivausmenetelmien kustannuseroja aikaisemmin esitettyjen tietojen perusteella.

 2. Arvioi energia- ja laatukustannusten suuruutta ja vaikutusta kokonaiskustannuksiin, kun kuivattavan tavaran keskihinta on 250 EUR/m3, energiakustannukset ovat samat kuin edellisessä kysymyksessä ja laadun alennus parhaalla menetelmällä 0,5 % ja huonoimmalla 3 %.

Kuivauksen laatu

 1. Miksi puun pinta pyrkii halkeamaan kuivauksessa?

 2. Millä halkeamista voidaan ehkäistä?

 3. Miksi kuumakuivauksessa voi aiheutua sisähalkeamia?

 4. Miten European Drying Groupin (EDG) ohjeen mukaan mitataan kuivauksen aiheuttamat muodonmuutokset?

 5. Miten kuivauksen laatua voidaan parantaa?

 Lähdeaineisto Sivukartta
Ohjeita käyttäjälle