Palaute
Sivukartta

Etusivu > Analyysimenetelmät > 5.6. NMR-spektrometria
 
Edellinen | Seuraava

5.6. NMR-spektrometria

Peruskäsitteet
Periaate
Ydinmagneettinen resonanssispektrometria (NMR, nuclear magnetic resonance spectrometry) perustuu siihen, että tietyt atomiytimet käyttäytyvät kuin pienet magneetit. Näiden magneettien momentit suuntautuvat ulkoisessa magneettikentässä joko kentän suuntaisesti tai kenttää vastaan. Kentän suuntaisilla ydinmagneeteilla on jonkin verran alempi energia kuin vastakkaisesti suuntautuneilla ydinmagneeteilla. Energiaero vastaa tietyn radiotaajuuden suuruista energiakvanttia. Kun tutkittavan näytteen atomiytimien joukko absorboi tämän kvantin suuruisen energiamäärän, ytimiä siirtyy sekä alemmalta energiatasolta ylemmälle että ylemmältä alemmalle energiatasolle. Tällöin yhdisteen magneettisten momenttien summassa tapahtuu muutos, joka havaitaan NMR-spektrissä piikkinä.

Soveltuvuus
NMR-spektrometria on tehokas menetelmä tutkittaessa molekyylirakenteita. Sitä käytetään hyväksi esimerkiksi selvitettäessä vetyatomien paikkoja orgaanisten yhdisteiden molekyyleissä. Täten se täydentää infrapunaspektrometriaa, joka ei sovellu tähän tarkoitukseen.

Rajoitukset
Näytemäärän pitää olla suhteellisen suuri verrattuna esimerkiksi massaspektrometriassa tarvittavaan näytemäärään.

NMR-spektrometria

Rakennetutkimuksessa käytetään hyväksi esimerkiksi vetyatomien ytimien magneettista resonanssia. Vetyatomien sitoutuminen ja ympäristö molekyylissä vaikuttavat sen ytimien magneettikentän suuruuteen. Tästä johtuen esimerkiksi metaanin NMR-spektrissä on vain yksi piikki, koska metaanin CH4 kaikki vetyatomit ovat keskenään samanarvoisia. Etanolin spektrissä on kolme piikkiä, koska etanolimolekyylissä CH3CH2OH on kolmenlaisia vetyatomeja. Etanolimolekyylissä on CH3-, CH2- ja OH-ryhmä.

analyysimenetelmat_5-6_1.gif

Kuva 1. Kaavio NMR-spektrometristä

Kirjallisuus
  1. Harris, D.H. 2002: Quantitative chemical analysis. 6. painos. W.H. Freeman and company, New York.
  2. Jeffery, G.H., Bassett, J., Mendham, J. & Denney, R.C. 1989: Vogel’s textbook of quantitative chemical analysis. 5. painos. Long man Scientific & Technical, London.
  3. Kenkel, J. 2003: Analytical chemistry for technicians. 3. painos. Lewis publishers, A CRC Press Company, New York.
  4. Laukkanen, R., Nykänen R. Ja Vuokila, O. 1987: Analyysit. Ammattikasvatushallitus, Valtion painatuskeskus, Helsinki.
  5. Lehtonen, P. ja Sihvonen, M-L.; Laboratorioalan analyyttinen kemia, Opetushallitus, Edita Prima Oy, Helsinki, 2004.
  6. Wiksten, P. ja Rouvinen, P. 1990: Analyyttinen kemia – Kvantitatiivinen analyysi ja vesianalyysi. Ammattikasvatushallitus, VAPK-kustannus, Helsinki.
  7. Saarinen, H. ja Lajunen, L.H.J. 1993: Analyyttisen kemian perusteet. Kemian kustannus Oy, Helsinki.
  8. Lehtiniemi, K., Turpeenoja, L. ja Vaskuri, J. 2001: Mooli 1- Lukion kemia. Otava, Helsinki.
  9. Kanerva, K. ja Karkela, L. 1997: Katalyytti – Työkurssin käsikirja. WSOY, Porvoo.

Etusivu > Analyysimenetelmät > 5.6. NMR-spektrometria
Edellinen | Seuraava