Lainsäädäntö ja viranomaiset

Säädöksiä

Etusivulle
sanasto

Lainsäädäntö ja viranomaiset

Elintarvikkeiden tuotantoa ja valvontaa Suomessa säätelevät sekä Euroopan yhteisön lainsäädäntö että kansallinen lainsäädäntö. Euroopan yhteisön säädöksiä täsmennetään ja pannaan toimeen kansallisella lainsäädännöllä. Säädösten noudattamista valvovat ja neuvovat laissa nimetyt viranomaiset. Purtavaa puhtaasti- aineisto on kirjoitettu siten, että tekstissä olevat vaatimukset ovat säädösten mukaisia. Tässä osiossa olevat esimerkit on valittu siten, että ne koskevat toiminnalle asetettuja perusvaatimuksia. Muissa osioissa esimerkit koskevat toimintaa ja työskentelyä jo olevissa puitteissa.

Kansallisessa lainsäädännössä keskeisimpiä elintarvikevalvontaa koskevia säädöksiä ovat Elintarvikelaki ja sen nojalla annettu valtionneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta. Lisäksi Maa- ja metsätalousministeriö laatii asetuksia ja päätöksiä. Elintarviketurvallisuusviraston Evira laatii kansallisia ohjeita lainsäädännön tulkintojen ja toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi Suomessa.

Suurin osa elintarvikevalvonnasta tapahtuu kuntien toimesta. Elintarvikeyrittäjiä ja –työntekijöitä lähimmät elintarvikevalvontaviranomaiset ovat yleensä kunnalliset eläinlääkärit, terveystarkastajat tai muut elintarvikevalvojat. Evira johtaa ja kehittää elintarvikevalvontaa koko Suomen alueella. Evira myös vastaa kaikkien teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten valvonnasta.

Elintarvikealan toimijan on tehtävä elintarvikehuoneistosta kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus on tehtävä myös, jos toimintaa muutetaan merkittävästi tai toiminnanharjoittaja vaihtuu.


Elintarvikkeisiin liittyviä EU-säädöksiä voi hakea ilmaisesta EUR-lex tietokannasta. Maa- ja metsätalousministeriö pitää yllä luetteloa elintarvikkeita koskevista EU- ja kansallisista säädöksistä kotisivuillaan:
www.mmm.fi --> lainsäädäntö

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran verkkosivuilla on niin ikään linkkejä elintarvikkeita koskevaan lainsäädäntöön. Eviran sivuilta löytävät myös sen antamat päätökset, ohjeet ja tiedotteet.
www.evira.fi

Säädöksiä voi myös hakea suoraan Suomen lainsäädäntökokoelmasta
www.finlex.fi

esimerkki 1 esimerkki 2 esimerkki 3  
esimerkki 4 esimerkki 5    

Klikkaa kuvaa, se aukeaa uuteen ikkunaan.

 
Laadunvalvonta Laadunvalvonta
Hygicult Hygicult  
sivun alkuun