Osa II - VAIKUTA koulun energiankäyttöön

Energiaohjelma

Etusivu
Tiedä
Vaikuta

Toimi

Koulun energiaohjelma on suunnitelma, joka sisältää tavoitteiden saavuttamiseksi toimeenpantavat tehtävät, niiden vastuuhenkilöt ja aikataulun. Koulun johto nimittää opettajien keskuudesta energiansäästön edistäjän ja hänen tuekseen energiaryhmän, joka valmistelee ohjelmaan kirjattavia toimenpiteitä. Ohjelman sisällön hyväksyy koulun omaa käytäntöä noudattaen joko rehtori tai johtokunta.

Eri henkilöiden nimeäminen tehtäviinsä tapahtuu joko johtokunnan tai rehtorin toimesta koulun toimintatapojen mukaisesti. Työkirjassa on esitetty suosituksia eri asioiden vastuuhenkilöiden nimeämistä ja toimenkuvan määrittelyä varten. Mitä paremmin henkilöt ovat selvillä omista tehtävistään ja toiminnan tavoitteista (esim. kirjallisen kuvauksen avulla), sitä paremmin energian käytön tehostamisprosessi etenee koulussa.

Energiaohjelman perustana ovat energiakatselmus, energiapolitiikka ja energiatavoitteet. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi energiaviikon tai -päivän järjestäminen kerran lukukaudessa, oppilaiden tekemiä sisäilmaston lämpötilatarkastuksia, sisäilmastokyselyjä tai turhan valaistuksen sammuttamiseen tähtääviä tempauksia. Esimerkkejä erilaisista toiminnoista on esitetään työkirjan osassa III.

Kattava energiaohjelma sisältää tietoja ja toimenpiteitä seuraavilta osa-alueilta:

  • Koulun energiapolitiikasta ja -ohjelmasta tiedottaminen henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille
  • Avainhenkilöiden nimitykset ja tehtävät
  • Energiansäästön säännöt ja ohjeet
  • Vuosittaiset kampanjat, tempaukset ja teematilaisuudet
  • Energiankulutustietojen kerääminen
  • Kulutustietojen seuranta, analyysi ja tuloksien tiedottaminen
  • Uusintakatselmukset ja ohjelman toteuttamisen arviointi ja raportointi
  • Ohjeet koulun hankintojen energiatehokkuudesta
  • Tiedottaminen paikalliselle lehdistölle ja muille sidosryhmille.
 

Etusivu  *   Osa I - TIEDÄ  *  Osa II - VAIKUTA  *  Osa III - TOIMI