[luku 1][luku 2][luku 3][luku 4][luku 5][luku 6][luku 7][luku 10]
Luvun 10 kysymyssarja


	 	 
S i s ä l t ö :
10.8 Prosessin tarkastukset
Tavoitteena nollavirhe
Tiedottava tarkastus
Idioottivarmat menetelmät
PALUU ETUSIVULLE

10. Valvonta, vastuu ja tarkastukset

Prosessiorganisaation vastuu- ja osaamiskeskukset huolehtivat itse valvonnasta ja tarkastuksista. Jokaisella työvaiheella on ketjussa aina asiakas, joka kelpuuttaa edellisen työvaiheen. Tämä on valvonnan perusidea.

10.8 Prosessin tarkastukset

Perinteisen teollisuuden suurimmat ongelmat muodostuivat siitä, miten kyettäisiin valmistamaan mahdollisimman paljon tuotteita. Virheiden määrään ei tuolloin ollut aikaa paneutua. Toisin on nyt. Prosessista ei lasketa virheellisiä kappaleita ulos ja toisaalta valmistukseen sovelletaan yleisiä lainalaisuuksia, luvut 8.2 ja 18.

Tavoitteena nollavirhe

Kun prosessi organisoidaan oikein, virhelähteiden määrä vähenee tai putoaa aivan ratkaisevasti, kuva 18.2. Virhejahdissa voidaan samalla asettaa ns. saavuttamattoman päämäärän tavoite: nollataan virheet. Toteutuessaan tämä kaikki voi olla ilmaista.

Rationaalinen suhtautuminen virheisiin

Ideana on välttää virheitä mieluummin kuin etsiä niitä mahdollisimman tarkasti. Käytännössä tämä merkitsee tarkastuksista eroon pyrkimistä tai niiden järkiperäistämistä, esimerkiksi siirtymällä koneellisiin tarkastusmenetelmiin.

Tarkastus voidaan jakaa kahteen ryhmään:

 • Valikoiva tarkastus. Siinä vialliset kappaleet etsitään ja hylätään.
 • Tiedottava tarkastus suoritetaan virheellisten kappaleiden löytämiseksi, korjaavien keinojen löytämiseksi ja tarkastusprosessin kehittämiseksi tai parantamiseksi.
Prosessiorganisaation vastuu- ja osaamiskeskukset huolehtivat itse valvonnasta ja tarkastuksista. Jokaisella työvaiheella on ketjussa aina asiakas, joka kelpuuttaa edellisen työvaiheen. Tässä on valvonnan perusidea.

Tiedottava tarkastus

Valikoiva tarkastus ei tietenkään riitä, jos todella halutaan karsia virheet prosessista. Seuraavaksi esitetään tiedottavan tarkastuksen yksinkertaisia menetelmiä, joilla päästään sataprosenttiseen tulokseen.

Perättäinen tarkastus

Perinteinen, yksinkertainen ja nopein tapa on mitata kappaleet työsuorituksen yhteydessä. Tästä seuraa kuitenkin myös haittoja:

 • Virheistä vastuussa oleva henkilö tekee myös hylkäämispäätöksen, jolloin vaarana on, ettei hän hylkää kaikkia virheellisiä kappaleita.
 • Inhimillinen tarkastusvirhe voi olla mahdollista.
Näiden molempien inhimillisten virheiden eliminoimiseksi tarkastus voidaan siirtää seuraavan vaiheen suoritettavaksi, kuva 5.21. Samalla saadaan nopeasti palaute.

Omatoiminen tarkastus

Mikäli edellä olevat kaksi haittaa voidaan välttää, omatoimista tarkastusta pidetään yleisesti parhaana mahdollisena ratkaisuna. Em. virheet voidaan välttää, jos virhelähde aiheuttaa merkkisignaalin.

Virhelähdetarkastus

Virhelähdetarkastuksella pyritään estämään virheet ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa virheen. Tällöin valvotaan jatkuvasti kaikkia mahdollisia virheiden aiheuttajia, kuten
 • seurataan havaittua virhettä edeten prosessia vastavirtaan, kunnes virhe paljastuu ja korjataan virheen aiheuttajat
 • selvitetään tekijät, jotka vaikuttavat ratkaisevasti laatuun sekä valvotaan ja ohjataan niitä tekijöitä.
Jälkimmäisestä esimerkki: värivirheitä on vaikea arvioimalla havaita, se voidaan kuitenkin eliminoida tarkalla värien ohjauksella.

Idioottivarmat menetelmät

Kun laaduntuotto on onnistunut ja virheprosentti on nolla, voidaan järjestelmää kutsua 'idioottivarmaksi', japaniksi Poka-Yoke (Poka = tahaton virhe, Yoke = välttää).

Virheiden esto automaattisesti

Virheiden tai erehdysten aiheuttajia voi olla kahta tyyppiä:

 • Pysäytin: kun Poka-Yoke aktivoituu, pysähtyy kone tai linja.
 • Merkinanto: kun Poka-Yoke aktivoituu, käyttäjä saa valo- tai äänisignaalin.
Edellinen on vaikutukseltaan tehokkaampi. Se pysäyttää koneen, eikä virheitä pääse syntymään. Jälkimmäinen antaa vain merkin siitä, että jotain on vialla.

Tyypin valinnan ratkaisee se, millaisia virheitä halutaan välttää, ovatko ne:
 • Satunnaisia virheitä, esimerkiksi raaka-ainevirhe, jonka korjaustarve jätetään työntekijän harkintaan.
 • Jatkuva virhe. Tällöin kaikki tuotteet ovat virheellisiä (meistotyökalun rikkoutuminen).

Poka-Yoke -menetelmät

Teknisesti tuotantoon voidaan soveltaa kolmea erityyppistä menetelmää:
1. Katkaisin. Tässä reagoivana osana on muoto. Valvotaan kosketusta ja ei kosketusta.
2. Valosignaalien lukumäärä. Menetelmä valvoo sitä, onko ennalta annettu liikkeiden tai toimenpiteiden lukumäärä toteutunut.
3. Prosessivaihe. Valvotaan, onko ennalta määrätty vaiheiden lukumäärä toteutunut.


© 1998 Aarne Peltonen /
Opetushallitus