Tehtäviä - Segmentointi
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?
1. Segmentoinnilla tarkoitetaan
Erilaisten tuotteiden kehittämistä markkinoinnin kohteeksi
Erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkinoinnin kohteeksi
Yrityksen tuotekehitystoimintaa
2. Markkinasegmentin sisällä asiakkaat ovat yleensä
Samanlaisia
Erilaisia
Tilanteen mukaan joko samanlaisia tai erilaisia
3. Segmentoimattomassa markkinoinnissa
Asiakkaat on jaettu tarkkoihin ryhmiin
Asiakkaita ei ole jaettu ryhmiin
Asiakkailla on hyvin erilaiset tarpeet
4. Selektiivisessa markkinoinnissa yritys
Segmentoi asiakkaansa ja suunnittelee jokaiselle segmentille omat tuote- ja markkinointiohjelmat
Markkinoi samoja tuotteita samoilla markkinointiohjelmilla kaikille segmenteille
Keskittää markkinointinsa tietylle segmentille
5. Keskitetyssä markkinoinnissa yritys
Keskittää kaikkien tuotteidensa myynnin kaikille segmenteille
Keskittää yhden tuotteen myynnin kaikille segmenteille
Keskittyy yhteen segmenttiin ja suunnittelee sille markkinointitoimenpiteet
6. Keskitetty markkinointi soveltuu yleensä
Suurille yrityksille ja laajoille markkina-alueille
Pienille yrityksille, joilla on rajalliset resurssit
Pienille yrityksille, joiden markkina-alueet ovat laajat
7. Paikallislehteä myydään tietyn kunnan asukkaille. Segmentointi on tehty tällöin
Maantieteellisin perustein
Sosioekonomisin perustein
Kuluttajien ostotavan perusteella
8. Yritys on jakanut asiakkaansa suurkäyttäjiin ja pienkäyttäjiin. Segmentointi on tällöin tehty
Maantieteellisin perustein
Sosioekonomisin perustein
Kuluttajien ostotavan perusteella
9. Yritys markkinoi eri tuotteita nuorille ja keski-ikäisille asiakkaille. Segmentointi on tällöin tehty
Maantieteellisin perustein
Sosioekonomisin perustein
Kuluttajien ostotavan perusteella
10. Maantieteellinen segmentointi soveltuu parhaiten
Suurille markkina-alueille ja kansainväliseen markkinointiin
Lähinnä alihankkijoina toimiville yrityksille
Yritykselle, jonka tuotteet soveltuvat tietylle käyttäjäryhmälle

Oikeiden vastausten määrä« Takaisin
    Paluu verkkojulkaisun alkuun