Kysyntä, kilpailu ja segmentointi
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Laadi Markkinointisuunnitelma
Kysyntä


Kysyntä on

  • Kulutuskysyntää, kun kuluttajat eli tuotteiden lopulliset käyttäjät tarvitsevat tuotteita
  • Tuotantohyödykkeiden kysyntää, kun yksilöt ja yhteisöt (yritykset, julkisyhteisöt, yhdistykset) hankkivat tavaroita tai palveluita toisille myytävien, vuokrattavien tai toimitettavien tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen.

Tuotantohyödykemarkkinoilla on omat erityispiirteensä.

Kysynnän vaihtelut

Ihmiset ostavat eri tavoin eri aikoina. Näin kysyntä ei ole aina samansuuruista, vaan siinä tapahtuu sekä pitkäaikaisia että lyhytaikaisia vaihteluita.

Kilpailu

Toimialan kilpailutilanne vaikuttaa olennaisesti markkinointiin. Kilpailutilannetta voidaan tarkastella esimerkiksi ns. viiden kilpailuvoiman mallin avulla.Tehtävät

Segmentointi

Segmentointi on erilaisten asiakasryhmien etsimistä ja valintaa markkinoinnin kohteeksi.

Segmentti on asiakasryhmä, jonka sisällä ostajilla on jokin yhteinen piirre.

Segmentoinnin perusehdot

Markkinat kannattaa segmentoida, jos niillä on
  • Riittävästi potentiaalisia asiakkaita
  • Asiakkailla segmentin sisällä yhteisiä piirteitä ja tarpeita
  • Segmentit eroavat toisistaan
  • Markkinoinnilla saavutetaan segmentit taloudellisesti ja tehokkaasti

Segmentointiperusteet

Segmentointiperuste (lohkomisperuste) on tekijä, joka erottelee asiakkaiden ostokäyttäytymistä esimerkiksi seuraavasti:
Tehtävät Uusien  kilpailijoiden uhka Ostajien vaikutusvalta Korvaavien tuotteiden uhka Ostotavan perusteella tapahtuva segmentointi Väestöllisten ja sosioekonomisten tekijöiden perusteella tapahtuva segmentointi Maantieteellinen segmentointi

    Paluu verkkojulkaisun alkuun